Till innehåll på sidan

Avskaffande av straffrabatt för personer som fyllt 18 år

Motion 2016/17:393 av Patrick Reslow (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-09-30
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reform av brottsbalkens bestämmelser om straffmätning och val av påföljd för personer som fyllt 18 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är myndighetsåldern 18 år. Detta innebär att varje individ som uppfyllt denna ålder innehar fullständiga rättigheter och skyldigheter i samhället (om vi bortser från rätten att köpa alkohol på Systembolaget). Trots detta låter den svenska strafflagstiftningen inte en myndig person ta fulla konsekvenser för sitt agerande. I BrB 29 kap. 7 § stadgas följande om straffmätningen för personer under 21 år:

Har någon begått brott innan han eller hon fyllt tjugoett år, ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. 

För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt tjugoett år får inte dömas till svårare straff än fängelse i tio år. Om fängelse på längre tid och på livstid är föreskrivet för brottet eller om det följer av 26 kap. 2 §, får dock dömas till fängelse i högst fjorton år.

I BrB 30 kap. 5 § står dessutom följande:

För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton men innan han eller hon fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.

Högsta domstolen har i mål NJA 2000 s. 421 meddelat riktlinjer för straffmätningen, som domstolarna idag tillämpar. Enligt denna ska en 15-åring dömas till 1/5 av straffet som en vuxen person skulle ha fått, en 16-åring 1/4, 17 år 1/3, 18 år 1/2, 19 år 2/3 och en 20-åring 3/4. Denna tillämpning görs även för bötesstraff, där det högsta straffet för 18–20-åringar är 120 dagsböter.

Innebörden av detta är alltså att en myndig person som begår brott inte behandlas som myndig i lagstiftningen. Detta hänger samman med att lagregeln utformades när myndighetsåldern var 21. Det borde därför rimligen ske en reform så att myndiga personer får ta fullt ansvar för sina handlingar.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reform av brottsbalkens bestämmelser om straffmätning och val av påföljd för personer som fyllt 18 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU21
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.