Avdragsrätt för friskvård

Motion 2012/13:Sk279 av Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att införa avdragsrätt för folkhälsoaktiviteter och folkhälsoinsatser.

Motivering

En grundläggande princip i skattesystemet är att avdrag inte medges för olika former av privata levnadskostnader. Det är en viktig princip men dock en princip där avsteg genomförts.

Den 1 juli 2007 infördes en skattereduktion för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Detta har varit en mycket uppskattad reform.

Att vårda hus och hem är angeläget men en god folkhälsa är också en investering med många positiva dimensioner. Många småföretag har fått möjlighet att utvecklas. Det finns sedan en lång tid tillbaka en möjlighet för arbetsgivare att bidra till sin personals hälsa genom att erbjuda friskvård. Dock ges inte denna möjlighet till alla i samhället och frågan är varför staten gör skillnad på anställda och personer som inte arbetar, till exempel studenter, arbetslösa och pensionärer. Oavsett om individen har en arbetsgivare som tar kostnaden för friskvården eller inte, finns positiva effekter av friskvård.

Regelsystemen för företagare skapar också en hel del märkliga och omotiverade gränsdragningar. För den som driver företag i aktiebolagsform är det möjligt att göra avdrag för sjuk- och hälsovård, t.ex. besök hos sjukgymnast, massage och gymkort. Driver man företaget som enskild firma eller handelsbolag så tillåts inte detta. Denna skillnad kan inte ha något motiv i vare sig hälsa eller skattekontroll. Därför borde även personer utan arbetsgivare, eller med arbetsgivare som inte erbjuder friskvård, få samma möjlighet att göra motsvarande skatteavdrag för privatfinansierad friskvård. Detta borde även specifikt uppmärksammas för äldre i samhället där insatser kan ge betydande hälsoeffekter.

Förutom ökat välbefinnande och minskat lidande för individen ger hälsovinster positiva effekter på samhällsekonomin. En förbättrad folkhälsa bör delvis kompensera statens bortfall i skatteintäkter genom minskade utgifter för sjukvård och sjukskrivningar och ökade intäkter i form av inkomstskatt då fler kan arbeta. Genom att fler kan arbeta, och längre upp i åldrarna, stärks även arbetslinjen. Därutöver kommer vård- och omsorgsinsatser för den åldrande befolkningen kunna påverkas i positiv riktning.

En god hälsoutveckling hos befolkningen är viktig för individen men även betydelsefull för samhällsekonomin. Minskad sjukfrånvaro och högre pensionsålder ger ökade skatteintäkter. En ökad folkhälsa kan minska det framtida behovet av vård och omsorg, vilket har stor betydelse med tanke på den åldrande befolkningen. Vi kommer att leva längre men frågan är om det blir friska år eller år präglade av ohälsa.

Det är angeläget att utreda hur hälsofrämjande insatser kan uppmuntras genom ekonomiska incitamentsstrukturer som når fler grupper än idag. Det handlar dels om fysisk aktivitet, dels om andra insatser såsom förebyggande hälsokontroller, kostrådgivning, massage, stresshantering och behandlingar i rörelseapparaten.

Samhället satsar stora summor på att åtgärda effekter av ohälsan genom sjukvård, läkemedel och ersättning till sjuka. Trots att vi vet att många sjukdomar orsakas eller förvärras av vår livsstil läggs relativt lite fokus på förebyggande hälsoarbete. Många hälsoproblem såsom övervikt, utmattningssyndrom och andra kroniskt stressrelaterade tillstånd kan även förebyggas av åtgärder såsom motion, god kosthållning och stresshantering.

Det är inte lätt att ändra en livsstil, även om vi är väl medvetna om konsekvenserna av den. Samhället bör uppmuntra och stimulera positiva förändringar och möjliggöra dessa insatser.

Skatterabatter för nyttjande av vissa tjänster som rör privata levnadsomkostnader har visat sig vara framgångsrika för att både skapa nya tjänster och avlasta hushållen vissa arbetsinsatser. Privatkonsumtion av friskvård kan få positiva effekter på statskassan, både direkt och indirekt. Jag föreslår därför att regeringen i ett första skede tillsätter en utredning för att se över konsekvenserna av en generell avdragsmöjlighet för privatpersoner för personlig friskvård.

Stockholm den 2 oktober 2012

Nina Lundström (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att införa avdragsrätt för folkhälsoaktiviteter och folkhälsoinsatser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.