Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ordning och reda på vägarna är en högprioriterad fråga för oss socialdemokrater. För jobben, arbetsmiljön, trafiksäkerheten och klimatet.

Åkerinäringens omsättning står för nästan 4 procent av Sveriges BNP, och en väl fungerande åkerinäring som samarbetar på bästa sätt med de övriga godstransportslagen är en viktig del i vårt arbete för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Under lång tid har vi sett hur den seriösa åkerinäringen brottats med en snedvriden konkurrens från aktörer som utnyttjar och bryter mot EU:s regelverk. Företag konkurreras ut, chaufförernas villkor pressas ned och nödvändiga miljöinvesteringar uteblir. Det är inte rimligt att svenska företag och jobb avvecklas på grund av lönedumpning och illojal konkurrens.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vidtagit en mängd åtgärder mot olaglig cabotagetrafik och för ordning och reda på våra vägar:

 • En sanktionsavgift på 40 000 kronor vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagestransport på väg.
 • Möjlighet att beslagta fordonsnycklar eller registreringsskylt på en lastbil för att hindra fortsatt färd.
 • Möjlighet för polis eller tull att klampa ett fordon, d v s att låsa fast ett hjul på en lastbil under 36 timmar.
 • 100 miljoner extra till polisen för ytterligare kontroller av cabotagetrafiken.
 • Ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet höjs också från 200 000 kronor till 800 000 kronor.
 • Skärpt beställaransvar. Alla som yrkesmässigt beställer en varutransport eller persontransport omfattas, oavsett var i avtalskedjan man befinner sig. Den som inte kontrollerar att transporten är laglig kan få böter eller fängelse i högst ett år.
 • Alkobommar i hamnar för ökad säkerhet och trygghet på vägarna.
 • Vinterdäckskrav på samtliga hjul på tunga fordon, inte bara på drivaxlar, när vinterväglag råder.

För svenska åkeriföretag och förare är det viktigt att EU tar fram striktare cabotageregler som ska gälla i hela unionen. Vägtransportmarknaden måste baseras på lika och rättvisa villkor för alla.

Europaparlamentets transportutskott, där Sverige har varit starkt pådrivande, antog i våras en skrivning om att cabotagereglerna, det vill säga begränsningarna av hur mycket en utländsk transportör får köra i ett annat EU-land, ska skärpas. Förslaget är att utländska transportföretag ska få stanna i andra medlemsländer i max 48 timmar. Sedan får fordonet inte återvända förrän efter sju dagar.

Ett förtydligande föreslås om att chaufförernas långa veckovila inte får ske i fordonet och det slås också fast att arbetsgivaren ska betala chaufförers hemresor, till det land de kommer ifrån. Det föreslås även att en chaufför ska betraktas som utstationerad från dag ett i ett annat EU-land, vilket innebär att hen ska ha samma lön och villkor som kollegor anställda i Sverige.

Vi socialdemokrater har tagit krafttag för att komma tillrätta med illegal cabotageverksamhet och för att stärka den svenska modellen. Trots att en mängd beslut har fattats får arbetet med att ytterligare vässa regelverken inte avstanna. För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna.

 

 

Pia Nilsson (S)

 

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.