Till innehåll på sidan

Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta

Motion 2020/21:3453 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivt skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att identifiera utsatta grupper i samhället och ge dem stöd och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka stödet till de delar av civilsamhället som arbetar mot hedersbrott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya utredningar om hedersrelaterad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hårda straff för hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hedersbrott som egen kategori i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra stöd till föreningar, religiösa samfund eller organisationer som sanktionerar våld och förtryck i hederns namn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som inte förhindrar könsstympning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utreseförbud om det finns en risk att resan syftar till tvångsgifte eller könsstympning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har ett, för vår del av världen, förhållandevis nytt tråkigt fenomen kommit att präg­la livet för flera av våra invånare. Framförallt flickor och kvinnor lever under stränga förhållanden där de i detalj övervakas; det finns exempelvis krav på vilka kläder de får ha på sig, vilka de umgås med eller får vara tillsammans med och vilka utbildningar de väljer. Framförallt personer med invandrarbakgrund slits idag isär som följd av tidigare traditioner eller en tidigare kultur, samtidigt som man hamnat i ett land med ett helt annat synsätt.

Av förklarliga skäl känner hedersutsatta en stor oro när de exempelvis tvingas in i arrangerade äktenskap, varför det är glädjande att riksdagen beslutat om att införa hedersbrott som en egen kategori i brottsbalken. Det finns dock långt mycket mer kvar att arbeta med för att underlätta för dessa brottsoffer. De som tvingas genomlida en situation där hedersförtryck förekommer riskerar att hotas och utsättas för våld, och vissa får till och med betala med sitt liv, om de inte följer särskilda regler. Vare sig offret drabbas av tvångsäktenskap, misshandel, könsstympning eller i värsta fall riskerar hedersmord måste samhället agera, innan det har gått för långt. Samhället ska alltid erbjuda det stöd som behövs.

Även pojkar och män drabbas. Allt för att upprätthålla en familjeheder som krockar med vårt sekulära och moderna samhälle. Hedersrelaterade brott är en svår kränkning och är också särskilt allvarliga eftersom de bygger på att familjen och dess närmaste nätverk utövar ett kollektivt förtryck av den enskilde. Oftast utsätts dessa flickor och kvinnor för våld, kränkningar och påtryckningar från flera personer i sin närhet. Det bör vara en självklarhet att det i Sverige råder en hög toleransnivå för den individuella frihe­ten och att samtliga som väljer att bosätta sig i vårt land följer rådande lagar och regler. När en person bryter mot lagen, genom att exempelvis begå ett hedersrelaterat brott, ska personen lagföras. Problemet är att brott i just denna kategori i många fall är extra svår att komma nära, inte minst då många av de grupper som ligger i riskzonen ingår i instängda och isolerade nätverk. Nätverken kan bestå av en eller flera familjer, släktingar eller andra likasinnade bekanta. Det är i sammanhanget lätt att förstå hur dessa nätverk samverkar för det de tror på och att de även har en stor påverkan på personer i sin närhet som följd av den inre lojaliteten till det egna kollektivet.

Att hedersrelaterad brottslighet sker i Sverige idag är något vi tyvärr måste förhålla oss till och därefter arbeta för att motverka genom att politiken tar hedersutsattas situa­tion på största allvar och erbjuder ett långvarigt skydd. Av den anledningen krävs ytter­ligare satsningar på information till personer som befinner sig i riskzonen för att utsättas för dessa brott. Det krävs även utökat stöd till de delar av civilsamhället som idag före­dömligt stödjer personer som utsätts för denna typ av brottslighet. Sist men inte minst krävs det att man lyfter upp denna problematik till ytan. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som syftar till detta samt säkerställa skärpta straff för hedersbrott. Utöver detta bör regeringen tillsätta nya utredningar för att tydligt se hur situationen i Sverige ser ut idag.

Att hedersrelaterad brottslighet sker i Sverige idag är något vi tyvärr måste förhålla oss till och därefter arbeta för att aktivt motverka. För att överhuvudtaget kunna bekämpa hedersrelaterad brottslighet bör vi ha en lag riktat mot just hedersproblematiken som omfattar alla typer av hedersbrott i Sverige. Istället för att förpassa några av dessa brott till kategorin våld i nära relationer bör de tilldelas en helt egen kategori i brottsbalken med andra mer effektiva straffbestämmelser riktade mot förekomsten av detta fenomen. Regeringen bör vidta åtgärder för att hedersrelaterad brottslighet ska få en egen kategori i brottsbalken, precis som samtliga av riksdagens partier utom Vänsterpartiet tidigare stått bakom genom ett tillkännagivande. Föreningar, religiösa samfund eller organisa­tioner som sanktionerar denna typ av verksamhet bör ej heller kunna ta del av allmänna medel. Könsstympning är således också ett förhållandevis nytt fenomen som på olika sätt bör motarbetas. Regeringen bör därför säkerställa att det även finns ett straffrättsligt ansvar för föräldrar eller eventuella vårdnadshavare som inte förhindrar att könsstymp­ning av flickor sker. Regeringen bör dessutom göra det möjligt att använda sig av utrese­förbud från Sverige för personer om det finns en risk att resan syftar till tvångsgifte eller könsstympning.

 

 

Markus Wiechel (SD)

Sara Gille (SD)

 

Yrkanden (9)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra stöd till föreningar, religiösa samfund eller organisationer som sanktionerar våld och förtryck i hederns namn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att identifiera utsatta grupper i samhället och ge dem stöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hårda straff för hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som inte förhindrar könsstympning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka stödet till de delar av civilsamhället som arbetar mot hedersbrott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya utredningar om hedersrelaterad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hedersbrott som egen kategori i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivt skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utreseförbud om det finns en risk att resan syftar till tvångsgifte eller könsstympning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.