Arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:2461 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att förbättra systemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Få frågor har varit så omdiskuterade under de senaste åren som migrationen. Med ett ovanligt stort tryck på Migrationsverket efter den stora flyktingvågen år 2015, debatten om integration, ensamkommande, människor som går under jorden efter utvisnings­besked och utvisning av människor som har fått jobb inom bristyrken går vågorna höga i frågan om hur många och vilka som ska få stanna i Sverige. Vårt land har tagit ett stort ansvar men vår stora fråga kommer att vara hur vi på bästa sätt ska få en fungerande integration och så många som möjligt i arbete.

Sverige bör bli det självklara landet för drivna, företagsamma och strävsamma människor från hela världen. I slutet på år 2018 uppgav över 40 procent av de tillfrågade företagen i Konjunkturinstitutets barometer att de hade brist på arbetskraft. Den som kan skaffa sig en egen försörjning och sköter sig bör generellt sett få stanna. Hårt arbete måste löna sig och vi behöver inte minst kvalificerad arbetskraft.

Vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen från 2017 har visserligen gjort att situationen förbättrats, men det finns fortfarande exempel på fall där den enskilde drabbats orimligt hårt till följd av rättstillämpningen på området. Ett tydligt exempel på att det inte fungerar är det uppmärksammade fallet med programmeraren Tayyab Shabab från Pakistan som fick avslag och var tvungen att lämna Sverige, trots att han hade egen försörjning och bidrog till det svenska samhället. Vi har även Uppsalafamiljen Ahmadis kamp för att få stanna i Sverige i relativt färskt minne och gläds över att de är kvar.

Regeringen beslutade förra året att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (SfU25). Riksdagen beslutade om tilläggsdirektiv till utredningen och den har nu även i uppdrag att ta fram förslag för att stoppa kompetensutvisningarna.

Det behövs förslag för att förbättra systemet för arbetskraftsinvandring och stoppa fusk. Till att börja med ska små misstag av seriösa arbetsgivare inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige. Samtidigt måste mer göras för att stoppa oseriösa aktörer. Sådana åtgärder skulle kunna vara ett höjt lönekrav till motsvarande lägsta lön vid heltidsanställning. Vi vill införa ett försörj­ningskrav för anhöriga. Moderaterna anser även att den som gör sig skyldig till handel med arbetstillstånd ska kunna straffas för människosmuggling. Vi föreslår en ny brottsrubricering – arbetskraftsmissbruk – och skärpta straff.

Dessutom måste mer göras för att Sverige ska blir ännu mer attraktivt för högkvali­ficerad arbetskraft. Moderaterna vill bland annat införa en 30-dagarsgaranti för hand­läggning av ansökan, möjlighet att få permanent uppehållstillstånd tidigare, talangvisum och en så kallad one-stop shop för kontakten med myndigheter.

Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring med syfte att förbättra systemet både för att motverka fusk och missbruk och att attrahera och underlätta för högkvalificerad arbetskraft att söka sig till och stanna i Sverige.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att förbättra systemet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.