Ansvar för världsarven

Motion 2019/20:337 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-25
Granskad
2019-09-26
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi och ansvarsfördelning för vården av Sveriges världsarv och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över resursbehoven för vården av världsarven och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvarsfördelningen i tillförandet av resurser till världsarven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världsarvskonventionen uppmärksammar kultur- och naturobjekt av betydelse för hela mänskligheten och söker få till stånd ett verksamt lagskydd för dessa och skapa garantier för att världsarvsobjekten vårdas till kommande generationer. Sverige skrev under världsarvskonventionen 1984 och konventionen ratificerades året därefter.

Världsarvens fyller en viktig funktion i bevarandet av viktiga kultur- och natur­värden. Sverige har som civiliserad nation en moralisk skyldighet att vårda hela vårt kulturarv- och naturarv till kommande generationer efter bästa förmåga. I och med ratificeringen av världsarvskonventionen har vi en särskild skyldighet som innebär att Sverige som nation har åtagit sig att för all framtid skydda, bevara och vårda världs­arven i Sverige.

Det har framkommit att förståelsen för detta ansvar ibland har brustit från det offentliga.  2011 diskuterades huruvida förbifart Stockholms planerade anslutning till väg 261 skulle påverka världsarvet Drottningholm till den grad att Drottningholm skulle förlora sin världsarvsstatus. Först efter omfattande protester lovade trafikverket att vägen ska utformas så att världsarvet inte hotas. Under sommaren 2019 framkom det uppgifter om att världsarvet Birka inte vårdades i den omfattning som krävs. Kritiken framhöll bristande tillsyn och rovgrävningar.

Idag finns ingen tydlig samlad strategi och ansvarsfördelning för vården av världs­arven i Sverige. Utöver det behövs tydliggörande om resursbehoven, medelstilldelning och ansvarsfördelning av medelstilldelningen för vården av världsarven. Det är viktigt samtliga offentliga parter, från lokal till statlig nivå, vet vilka åtaganden som de svarar för. Regeringen bör snarast arbeta fram klarhet i dessa frågor så att Sverige kan fullfölja vårdåtagandet av Sveriges världsarv.

 

 

Aron Emilsson (SD)

 

Angelika Bengtsson (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Cassandra Sundin (SD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi och ansvarsfördelning för vården av Sveriges världsarv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över resursbehoven för vården av världsarven och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvarsfördelningen i tillförandet av resurser till världsarven och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.