Anslagsfinansiering av Läkemedelsverket

Motion 2008/09:So253 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-30
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att helt finansiera Läkemedelsverkets verksamhet via ett statligt anslag samt att de avgifter som läkemedelsföretagen betalar för Läkemedelsverkets tjänster går direkt in i statskassan.

Bakgrund

Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet.

Uppdraget för Läkemedelsverket är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av god kvalitet och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

När det gäller läkemedel har Läkemedelsverket till huvuduppgifter att utreda och besluta om registrering av nya läkemedel; utredning av kliniska prövnings- och licensansökningar. Dessutom har man ett ansvar för att bevaka marknadsföringen av läkemedel, kvalitetskontroll, inspektion, biverknings- och säkerhetsuppföljning samt att ge producentobunden läkemedelsinformation.

När väl ett läkemedel är godkänt följer Läkemedelsverket dess användning, ger information om utvecklingen samt utfärdar behandlingsrekommendationer till förskrivarna inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket ska också kontinuerligt följa ett läkemedels biverkningsprofil och vid behov vidta åtgärder.

Läkemedelsverkets verksamhet inom läkemedel finansieras till hundra procent genom registreringsavgifter från läkemedelsindustrin samt årsavgifter för alla godkända läkemedel. Detta kan tyckas logiskt vid en första anblick. Emellertid skapar denna finansieringsform direkta, ekonomiska kopplingar mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin.

När socialutskottet behandlade en motion från Miljöpartiet från förra allmänna motionstiden med liknande innehåll konstaterade utskottet enbart att Läkemedelsverket är helt uppdrags- och avgiftsfinansierat samt att det inte enligt utskottet fanns någon anledning att ifrågasätta denna finansieringsform. Man kan dock konstatera att det helt saknas någon form av argument för detta ställningstagande.

Slutsats och förslag

Vi anser att det är ytterst tveksamt att en statlig myndighet finansieras helt genom avgifter från dess kunder. I Läkemedelsverkets fall är detta än mer olämpligt eftersom alla intäkter kommer från läkemedelsindustrin där det är mycket stora ekonomiska intressen som står på spel i samband med att ett läkemedel ska godkännas eller ej.

Med den finansieringsform som Läkemedelsverket har kan det inte helt uteslutas att situationer kan uppstå när Läkemedelsverkets självständighet och opartiskhet kan ifrågasättas.

För att helt undvika detta föreslår vi än en gång att Läkemedelsverket i sin helhet finansieras via ett statligt anslag, på samma sätt som andra statliga myndigheter finansieras. De avgifter som läkemedelsbolagen betalar för Läkemedelsverkets tjänster skall gå direkt in i statskassan. Detta förfaringssätt skulle minska risken för att Läkemedelsverkets självständighet och opartiskhet ifrågasätts.

Stockholm den 30 september 2008

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Peter Rådberg (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Christopher Ödmann (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att helt finansiera Läkemedelsverkets verksamhet via ett statligt anslag samt att de avgifter som läkemedelsföretagen betalar för Läkemedelsverkets tjänster går direkt in i statskassan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.