Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen

Motion 2013/14:MJ30 av Jens Holm m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:184
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2014-04-09
Bordläggning
2014-05-06
Hänvisning
2014-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att redskapsbegränsningar för fritidsfiske ska omfatta även fiske med stöd av enskild fiskerätt i havet och de fem stora sjöarna.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en fiskelicens för yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet ska beviljas endast en fysisk person.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen genast ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det inte ska krävas att fiske bedrivs som näringsverksamhet för att någon ska kunna beviljas fiskelicens eller personlig fiskelicens.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett krav på en konsekvensbeskrivning för miljön och fiskresursen ska införas vid ansökan om licens.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en befälhavare ska ha genomgått en utbildning om det akvatiska ekosystemet för att kunna beviljas fiskelicens.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det högsta beloppet för sanktionsavgifter bör höjas till 1 000 000 kronor.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att systemet med överlåtbara fiskerättigheter inte ska utvidgas.

Bakgrund

Propositionen föreslår vissa ändringar i fiskelagen och lagen om överlåtbara fiskerättigheter. Ett förenklat licenssystem för yrkesmässigt fiske föreslås där även juridiska personer ska kunna beviljas fiskelicens. Vidare flyttas hittills­varande bestämmelser om redskapsbegränsningar för fritidsfisket i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen till fiskelagen. Bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet att landa alla fångster införs samt en straffbestämmelse som är kopplad till överträdelse. Högsta nivån för sanktionerna höjs och möjligheten för differentierade avgifter utökas. Pricksystemet anpassas till de nya licenserna samt möjligheten att dra in eller begränsa antalet tillåtna dagar för fiske om fiskelicensen har återkallats. Genom en ändring i lagen om överlåtbara fiskerättigheter bemyndigas regeringen att föreskriva vilka fiskar som systemet med överlåtbara fiskerättigheter ska tillämpas på. Systemet kan därmed användas även för annat fiske än det pelagiska.

Fiskelagstiftning för hållbart fiske

Vänsterpartiet har ingen invändning mot förslaget att bestämmelsen i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen om tillåtna redskap och redskapsmängder vid fritidsfiske med rörliga redskap i sak förs över till fiskelagen. Däremot anser vi i likhet med dåvarande Fiskeriverket att redskapsbegränsningar ska omfatta även fiske med stöd av enskild fiskerätt. Det skulle främja en mer rättvis fördelning av en gemensam resurs och öka förutsättningar för ett hållbart fiske. Redskapsbegränsningar för fritidsfiske ska omfatta även fiske med stöd av enskild fiskerätt i havet och de fem stora sjöarna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Fiskelicens och personlig fiskelicens

Regeringen föreslår att en fiskelicens för yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet får beviljas såväl en fysisk som en juridisk person. En personlig fiskelicens får beviljas en fysisk person. Utländska juridiska personer som omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster inom EU och EES får fiska på samma villkor som svenska juridiska personer. Vänsterpartiet delar en del remissinstansers bedömning att konsekvenserna av förslaget att meddela fiskelicens för juridiska personer inte är tillräckligt klargjorda. Nacka tingsrätt anser att möjligheten att meddela fiskelicens för juridiska personer leder till oklarheter om det straffrättsliga ansvaret och att konsekvenserna inom andra rättsområden över lag är otillräckligt utredda. En fiskelicens för yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet ska beviljas endast en fysisk person. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Fiske i näringsverksamhet

Regeringen föreslår att en förutsättning för att någon ska kunna beviljas fiskelicens eller personlig fiskelicens ska vara att fisket ska bedrivas i näringsverksamhet. Med regeringens förslag ska det inte längre vara en förutsättning att fisket är av väsentlig betydelse för den sökandes försörjning för att licens ska beviljas. Det nya föreslagna kravet är enligt regeringens bedömning bättre anpassat till att även juridiska personer ska kunna inneha fiskelicens. Vänsterpartiet delar som tidigare framförts inte uppfattningen att en möjlighet för juridiska personer att inneha fiskelicens ska införas. Dessutom riskerar förslaget att leda till ett mindre uthålligt nyttjande av fisk som resurs. Riksdagen bör avslå förslag om att en förutsättning för att någon ska kunna beviljas fiskelicens eller personlig fiskelicens ska vara att fisket ska bedrivas i näringsverksamhet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Prövning av fiskets påverkan på miljön

Regeringen gör bedömningen att det inte behöver införas något krav på konsekvensbeskrivning för miljön i varje licensärende. Vänsterpartiet delar Fiskelagsutredningens och ett flertal remissinstansers bedömning att ett sådant krav bör införas. Vår bedömning är att det saknas anledning att kräva en omfattande miljökonsekvensbedömning enligt miljöbalken. I konsekvensutredningen bör ingå fiskemetoden som ska användas och effekter på miljön och vilka bifångster som fisket kan förväntas ge samt vilka redskap som ska användas. Ett krav på konsekvensbeskrivning för miljön och fiskresursen ska införas vid ansökan om licens. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Utbildningskrav för befälhavare

Regeringen delar inte Fiskelagsutredningens uppfattning att utbildningskrav ska införas för befälhavare. Vi anser att ett sådant krav bör införas i fiskelagen. För att kunna beviljas fiskelicens ska en befälhavare ha genomgått en utbildning om det akvatiska ekosystemet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Allvarliga överträdelser – höjd beloppsgräns

Regeringen konstaterar att det enligt EU-rätten krävs att Sverige har effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för allvarliga överträdelser. Vi delar regeringens uppfattning att sanktionsavgifter måste kunna utgå med högre belopp än vad som är fallet enligt gällande lagstiftning. Däremot anser vi att taket på 500 000 kronor är för lågt satt. Det högsta beloppet för sanktionsavgifter bör höjas till 1 000 000 kronor. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Överlåtbara fiskerättigheter

Regeringen föreslår att bestämmelserna i lagen om överlåtbara fiskerättigheter anpassas till det nya systemet med fiskelicens. Ett bemyndigande införs för regeringen att i en förordning föreskriva vilka arter som ska omfattas av systemet. Vänsterpartiet anser att förslaget bör avslås då konsekvenserna för svenskt fiske inte har utretts och en miljökonsekvensanalys saknas. Riksdagen bör avslå förslag om att bestämmelserna i lagen om överlåtbara fiskerättigheter anpassas till det nya systemet med fiskelicens. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 9 april 2014

Jens Holm (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att redskapsbegränsningar för fritidsfiske ska omfatta även fiske med stöd av enskild fiskerätt i havet och de fem stora sjöarna.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en fiskelicens för yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet ska beviljas endast en fysisk person.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen genast ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det inte ska krävas att fiske bedrivs som näringsverksamhet för att någon ska kunna beviljas fiskelicens eller personlig fiskelicens.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett krav på en konsekvensbeskrivning för miljön och fiskresursen ska införas vid ansökan om licens.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en befälhavare ska ha genomgått en utbildning om det akvatiska ekosystemet för att kunna beviljas fiskelicens.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det högsta beloppet för sanktionsavgifter bör höjas till 1 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att systemet med överlåtbara fiskerättigheter inte ska utvidgas.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.