Till innehåll på sidan

Allmänna arvsfondens bidragsgivning

Motion 2002/03:So387 av Helena Zakariasén m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Allmänna arvsfondens bidragsgivning även skall omfatta projekt som bedrivs av organisationer som arbetar med att stärka och förbättra livssituationen för utsatta människor.

Motivering

I Allmänna arvsfondens bidragsgivning är för närvarande följande två målgrupper prioriterade:

 1. Verksamhet till stöd för funktionshindrade (handikapporganisationerna).

 2. Verksamhet för barn och ungdom.

Därutöver kan regeringen besluta om riktade bidrag till verksamhet inom samhälls­områden som regeringen anser särskilt angelägna. I och med begränsningen att medlen endast får användas för projekt för dessa målgrupper utestängs andra organisationer som bedriver för samhället angelägen verksamhet från möjligheterna att få stöd ur arvsfondens medel. Det kan vara organisationer som arbetar med åldersblandad verksamhet eller som når grupper inom socialtjänstens område, där många av deltagarna har ”sociala funktionshinder”. De ekonomiska och sociala skillnaderna, som växt under 1990-talet, har skapat en grupp människor som tvingas leva under ekonomiskt svåra förhållanden. De är ofta beroende av både ekonomiskt och annat stöd från kommunernas socialtjänst. Riksdagen har beslutat att ha som mål att halvera antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Ett stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer och folkrörelser på det sociala området skulle kunna bidra till att människor stärks och bättre kan ta tillvara sina sociala rättigheter och därmed minska beroendet av ekonomiskt bistånd och annat stöd genom socialtjänsten.

Stockholm den 16 oktober 2002

Helena Zakariasén (s)

Inger Lundberg (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Lennart Axelsson (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Allmänna arvsfondens bidragsgivning även skall omfatta projekt som bedrivs av organisationer som arbetar med att stärka och förbättra livssituationen för utsatta människor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.