Allmänna arvsfonden

Motion 1988/89:Fi402 av Daniel Tarschys och Jan-Erik Wikström (båda fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89 :Fi402

av Daniel Tarschys och Jan-Erik Wikström (båda fp)
Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden är avsedd att användas för främjande av vård och
fostran om barn och ungdom samt omsorg om handikappade. Understöd ur
fonden utdelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
Understöd får inte lämnas för åtgärd, vars bekostande åligger stat och
kommun.

Regeringens tolkning av dessa regler har med åren blivit allt friare. Anslag
beviljas numera till många ändamål som endast perifert anknyter till de i
lagen stipulerade syftena. Stora anslag beviljas statliga och kommunala
myndigheter. Särskilt anmärkningsvärt är att regeringen tillsätter egna
arbetsgrupper vilkas verksamhet bekostas av arvsfonden.

I fjolårets s.k. äldrepropositionen aviserade föredraganden att 10 milj. kr.
av arvsfondens medel skulle anslås åt socialstyrelsen för utveckling av
anhörigvård. Riksdagen erinrade (SoU 1988/89:6) om att arvsfondens medel
enligt lagen och flera riksdagsbeslut inte får användas till stöd åt äldre.
Regeringen föregrep emellertid riksdagens granskning av propositionen och
beviljade socialstyrelsen det aviserade anslaget.

Kontrollen över utnyttjandet av allmänna arvsfondens medel behöver
skärpas. Vi föreslår i detta syfte två förändringar: dels att beslut fattas om att
en årlig redovisning av utdelade anslag skall avges, dels att uppgiften att
utdela anslag överförs från regeringen och de myndigheter den bestämmer
till en oberoende och parlamentariskt förankrad styrelse. Bestämmelser
härom bör intas i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden. Erforderlig
lagtext bör kunna utformas inom utskottets kansli.

Hemställan

Vi hemställer således

1. att riksdagen uppställer krav på en årlig redovisning av de
understöd som beviljas ur allmänna arvsfonden,

2. att riksdagen genom ändring i 2 § lagen om allmänna arvsfonden
fastställer att understöd ur fonden skall utdelas av en oberoende
styrelse med parlamentarisk förankring.

Stockholm den 11 januari 1989

Daniel Tarschys (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen uppställer krav på en årlig redovisning av de understöd som beviljas ur allmänna arvsfonden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen uppställer krav på en årlig redovisning av de understöd som beviljas ur allmänna arvsfonden
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen genom ändring i 2 § lagen om allmänna arvsfonden fastställer att understöd ur fonden skall utdelas av en oberoende styrelse med parlamentarisk förankring.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen genom ändring i 2 § lagen om allmänna arvsfonden fastställer att understöd ur fonden skall utdelas av en oberoende styrelse med parlamentarisk förankring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.