Äldre brottsoffer

Motion 2003/04:So405 av Cecilia Wikström (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att inrätta en rådgivande resurs för äldre som utsatts för våld.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett samordningskansli inom Statsrådsberedningen.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna åläggs att prioritera brottsförebyggande insatser, vård, stöd och rehabilitering av äldre brottsoffer.

1Yrkande 2 hänvisat till KU.

Motivering

I Socialstyrelsens rapport om äldrevård som kom 1994 indelar man våld och övergrepp i fem huvudgrupper: fysiska övergrepp, psykiska övergrepp, ekonomiska övergrepp, försummelse och vanvård samt sexuellt utnyttjande. Äldre personer som utsätts för våld blir ofta utsatta för en kombination av dessa former av övergrepp. Vanligtvis är förövaren en familjemedlem, alltså en make/maka, son eller dotter.

I juni i år överlämnade Nationellt råd för kvinnofrid sin slutrapport till regeringen. Den talar om vilka insatser regeringen bör vidta för att säkerställa kvinnors frid. Insatser för gamla kvinnor återfinns i rapporten. Några av dessa åtgärder är lika relevanta för äldre män som utsatts för våld och övergrepp och kan även tillämpas för dem.

I rapporten lyfts ministrarnas ansvar för att förebygga våld och övergrepp och för att garantera brottsoffrens rätt till hjälp och stöd.

För att inte departementen ska kunna hänvisa till varandra bör man inrätta ett samordningskansli inom Statsrådsberedningen. Detta kansli ska ansvara för samordningen av det operativa arbetet inom departementen och genom regleringsbrev i de ansvariga myndigheterna.

Äldre brottsoffer som söker vård för en personskada berättar sällan att skadan uppkommit till följd av våld eller övergrepp. I stället säger man att man ramlat i trappan, snubblat på trottoarkant eller något annat som ska få personalen att tro att det skett en regelrätt olycka. Kommunerna måste inom ramen för den nationella äldrepolitiken åläggas att prioritera förebyggande insatser och vård, stöd och rehabilitering av äldre brottsoffer.

Den typ av våld mot äldre som mest uppmärksammats är tillgreppsbrott som väskryckning och inbrott i bostad, där syftet är att komma över den äldres materiella tillgångar. Därnäst kommer övergrepp och vanvård inom sjukvården.

Det minst uppmärksammade våldet mot äldre är våldet i nära relationer, som främst drabbar äldre kvinnor.

I Norge har man inrättat ett resurscentrum, Värn för äldre, som fungerar rådgivande för äldre som utsatts för våld. Man kan ringa dit eller göra ett personligt besök vid detta värn. Det finns ett uttalat behov av att införa en svensk motsvarighet.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2003

Cecilia Wikström (fp)


Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att inrätta en rådgivande resurs för äldre som utsatts för våld.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett samordningskansli inom Statsrådsberedningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna åläggs att prioritera brottsförebyggande insatser, vård, stöd och rehabilitering av äldre brottsoffer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.