Äldre adoptivföräldrar

Motion 2012/13:So437 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till adoption utan maxgräns på ålder för föräldrar.

Motivering

I dagens Sverige bestämmer man sig allt senare i livet för att skaffa barn, på grund av karriär eller andra skäl. Detta medför samtidigt att ett beslut om adoption också uppstår senare i livet. Rådande praxis och förslaget i Adoptionsutredningen (SOU 2009:61) att socialnämnderna som huvudregel inte ska lämna medgivande till internationell adoption om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år bygger på att sökanden eller sökande inte blir aktuella för adoption om någon av parterna fyllt 43 år. Det innebär att det är den äldsta sökandens ålder som avgör. Ett sökande par där den ena parten fyllt 43 och den andra 38 år kan därmed få avslag på sin ansökan därför att den äldsta är 43 år. Det som då återstår för att på nytt kunna genomföra en ansökan är att skilja sig och låta den yngsta i paret ansöka om en ensamståendeadoption.

Adoptionscentrum skriver i sitt remissvar att en individuell helhetsbedömning ska göras av den som vill adoptera. Åldern är en viktig faktor, men den ska inte i sig vara ett skäl för avslag på ansökan om adoption. Därför anser de att åldersgränser inte ska skrivas in i svensk lag eller ens vara en praxis som det nu blivit. Barnombudsmannen skriver i remissvaret: Vi anser att det onekligen ur ett barnperspektiv bör läggas vikt vid adoptantens ålder och att ålder är en viktig del i medgivandeutredningen. Men samtidigt måste det göras en individuell bedömning i varje enskilt barns fall av hur adoptantens ålder påverkar sökandens lämplighet som adoptivförälder. En bestämd åldersgräns kan medföra att åldern styr bedömningen istället för viktigare värden som sökandens förmåga att tillgodose det adopterade barnets behov och rättigheter.

De länder som tillåter adoptioner till bland annat Sverige har alla sina tydliga regler om vad som skall gälla för att man ska bli aktuell som förälder till barn från dessa länder. Länderna har sina egna åldersgränser, och vid bedömning av vilket barn man skall få bli förälder till tar de givetvis hänsyn till såväl föräldrars hälsa, genom läkarintyg, och ålder. Ett äldre par som söker barn kan också då finnas lämpliga för att få ett äldre barn. För att fler barn, såväl yngre som äldre, skall få möjligheten till ett bättre liv i Sverige genom adoption krävs det andra signaler från samhällets sida än nu gällande. Det är viktigt att inte fastna i statiska gränser gällande adoption. Flexibilitet måste få finnas och då är det givarlandets adoptionsregler som vi i Sverige måste visa respekt för.

Att ha barn är ingen rättighet men genom internationell adoption har ungefär 49 000 barn fått nya föräldrar i Sverige. Långt från alla barn får i dag de möjligheter som alla barn har rätt till, nämligen att växa upp i trygga och kärleksfulla hem. Genom adoption ger familjer i Sverige årligen hundratals barn den möjligheten och rättigheten.

Med anledning av att det i regeringen nu pågår ett arbete med en ny lagstiftning finner vi det åter särskilt viktigt att riksdagen tillkännager sin mening om möjligheterna till adoption för äldre föräldrar och således sätta barnets bästa i första rum.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jan-Evert Rådhström (M)

Åsa Coenraads (M)

Lotta Finstorp (M)

Christian Holm (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till adoption utan maxgräns på ålder för föräldrar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.