Äganderätten

Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-26
Granskad
2018-11-26
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter som var och en på sitt vis kan upplevas som störande eller påverka omgivningen. Det kan röra sig om flygplatser, hästgårdar eller andra former av djurhållande gårdar, sophanteringsanläggningar, industrier, pappersbruk och så vidare.

Boverket och andra myndigheter sätter upp regler och rekommendationer när det gäller hur nära man exempelvis får bo eller får bygga en villa vid en sådan verksamhet som kan påverka omgivningen. I regel tillåts inte byggnation av bostäder nära exempelvis flygplatser eller hästgårdar, med hänvisning till olika skyddsavstånd.

Om det visar sig att någon flyttat till ett område där det finns en störande verksamhet blir det således verksamheten som får lägga ner och flytta, trots att den var först på plats.

Detta ger upphov till många problem. Exempelvis kan det vara bra att det finns en hästgård nära ett bostadsområde i en tätort, då detta ger en ökad närhet och livskvalitet för de människor som de facto vill bo nära en hästgård men inte vill flytta långt ut på landet. Men skulle någon i området klaga är det hästgården som får stryka på foten.

I Linköping finns två flygplatser som inom ett mycket stort utbredningsområde begränsar möjligheterna att bygga bostäder och anlägga skolor, förskolor och liknande. Detta gäller med det gamla sättet att beräkna och begränsar utbyggnad med hänsyn till buller och inte utifrån den upplevda störning som flygbullret innebär för dem som ändå vill bo centralt i staden. Alliansregeringen gjorde en utredning för att just minska problematiken med buller och föreslog i en proposition ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet med förslagen var att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Det finns många olika exempel på verksamheter som på sitt sätt kan upplevas som störande. Det är också så att det som för en medborgare upplevs som störande, för någon annan är helt acceptabelt. Därför är det fel att regelverk och lagar inte stöder befintlig verksamhet som är först på plats, utan att den som flyttar dit senare kan riskera hela verksamhetens framtid genom ett klagomål. Detta handlar om ansvar för den som bedriver den befintliga verksamheten, respekt för såväl den som flyttar dit som den som bedriver verksamheten och om äganderätten för den som var först på plats.

I de fall någon flyttar till en plats eller uppför ett boende eller en verksamhet som ligger nära eller inom befintligt skyddsavstånd till en verksamhet som på något sätt kan förutses vara störande bör det i fastighetsregistret för evig tid skrivas in att den som är inflyttad inte äger rätt att överklaga i händelse av att den befintliga verksamheten upplevs som störande och att detta inryms inom gällande lagstiftning för vad som ändå är acceptabelt. Det vore önskvärt att regeringen låter göra en sådan översyn i syfte att se över möjligheterna att modernisera och anpassa lagstiftningen efter den tid vi lever i och de förutsättningar som därmed ges.

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.