Till innehåll på sidan

Barnäktenskap

Motion 2021/22:2888 av Ulrika Karlsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete med att utrota barnäktenskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I FN:s barnkonvention fastslås att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp. Vidare slås det fast att alla effektiva och lämpliga åtgärder ska vidtas för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Trots det kommer år 2017 så många som 14 miljoner unga flickor att giftas bort. Några är så unga som 5 år. Många gånger gifts hon bort med en äldre man. Vidare kommer 7 miljoner unga flickor att bli mamma. Några så unga som 11 år. Det betyder att varje dag kommer 20 000 unga flickor att bli mamma. Av dessa barn som föder barn är 18 000 gifta.

Enligt Unicef är mer än 700 miljoner av världens kvinnor bortgifta som barn. Mer än var tredje, omkring 250 miljoner, var yngre än 15 år. Unicef säger vidare att barn­äktenskap är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellan­östern, Nordafrika och andra delar av Asien, förekommer det inom vissa grupper. I utvecklingsländer är en av nio unga flickor under 15 år bortgift. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår äktenskap. Enligt FN är 38 procent av alla 11-åriga flickor i Afghanistan bortgifta och var tredje flicka som flytt Syrien gifts bort.

Såväl flickor som pojkar utsätts för barnäktenskap. Även om det drabbar flickor och pojkar hårt, utgör barnäktenskap en än större fara för unga flickors liv och flickors framtidsutsikter. Fram till år 2020 kommer ytterligare 57 miljoner unga flickor att vara bortgifta innan 18-årsdagen. Varje år kommer ytterligare 14,2 miljoner unga flickor att giftas bort och varje dag kommer ytterligare 39 000 unga flickor att ingå äktenskap. Om inget händer för att bryta trenden visar beräkningar att år 2030 kommer årligen 15,1 miljoner flickor att giftas bort innan 18-årsdagen.

Att bekämpa barnäktenskap borde vara en av de högst prioriterade globala frågorna för Sverige. Att tvinga små barn till att ingå äktenskap är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, rätten att själv få bestämma över sitt liv och sin kropp. Fler länder måste därför implementera lagar som skyddar och värnar ungas integritet och rätt till att själv forma sitt eget liv. Alla länder behöver lagstifta om och kriminalisera barn­äktenskap.

För att förbättra kvinnors hälsa i tredje världen ger Sverige sedan många år betydande bistånd, både genom FN och Sida. Sverige är ett av de länder som ger mest i bistånd per capita och vi bör därför också kunna ställa tydliga motkrav på mottagarländerna. Sverige måste verka för att mottagarländer respekterar och konkret arbetar för att stärka mänsk­liga rättigheter, att de respekterar och verkar för att flickor och pojkar inte utsätts för barn­äktenskap. Barn på flykt är särskilt utsatta, internationella organisationer som UNHCR och IPU varnar för att allt fler flickor och även pojkar utsätts för barnäktenskap. Sverige bör därför se över möjligheten att än tydligare och än mer kraftfullt ställa krav om att mänskliga rättigheter tillvaratas och främjas, så även flickors och pojkars rättigheter, vilket inkluderar barn på flykt. Med utvecklingsbiståndet har vi ett ekonomiskt styr­medel som kan rädda många unga flickor och pojkar från att giftas bort i unga år, ofta mot sin vilja.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete med att utrota barnäktenskap och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Utrikesutskottet
    Betänkande 2021/22:UU6
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.