Till innehåll på sidan

Stärkt arbete i skolan mot hedersproblematik

Motion 2021/22:1344 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt överväga förtydliganden av skolans ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför många flickor, men också pojkar, i Sverige får sina liv begränsade av så kallade hedersnormer. Problemet är långtifrån nytt men har uppmärksammats i ökande grad. Flertalet undersökningar visar att omfattningen är betydligt större än man tidigare trott. Ett antal myndigheter har ett ansvar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, men skolan är en särskilt betydelsefull arena genom att den når alla barn och har därför en viktig roll i att motverka utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar dels om skolans generella uppdrag att erbjuda en trygg och utvecklande miljö och att utbild­ningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, jämställdhet samt att diskrimine­ring motverkas. Dels handlar det om att förmedla kunskaper om mänskliga rättigheter, jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, dels om att upptäcka och agera vid misstanke om att barn far illa i sin hemmiljö. Skolans arbete med heders­problematik har utvecklats och Skolverket har tagit fram flera material som ska stödja skolan i sitt uppdrag. Dock finns det mycket som tyder på att det finns brister i arbetet och att det inte når alla utsatta barn. Regeringen bör därför överväga att uppdra åt Skol­verket och Jämställdhetsmyndigheten att följa upp skolans arbete med att motverka barns utsatthet för hedersförtryck och liknande kränkningar samt överväga att förtydliga skolans ansvar i lag och/eller förordning.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt överväga förtydliganden av skolans ansvar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.