Till innehåll på sidan

Ministern för högre utbildning och forsknings agerande och regeringens beslut om filial i Hongkong till Karolinska Institutet

KU-anmälan 2016/17:45 (2775-2016/17) av FREDRIK CHRISTENSSON (C)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

FREDRIK CHRISTENSSON
Riksdagsledamot (C)
2017-08-31
Dnr 2775-2016/17

Till: Konstitutionsutskottet

Begäran om granskning av Helene Hellmark Knutsson agerande och regeringens beslut om filial i Hongkong till Karolinska Institutet

Händelse

Regeringen fattade den 28 juli 2016 beslut om ett regleringsbrev för Karolinska Institutet, i vilket Karolinska Institutet gavs möjlighet att etablera en svensk universitetsfilial i Hongkong. Enligt uppgift hade Kl sedan december 2014 fört dialog med regeringen om att få etablera denna filial. Statsrådet Hellmark Knutsson var inbjuden till invigningen den 7 oktober 2016 men deltog inte.

Initiativet till filialen ska ha kommit från Hongkongs dåvarande regeringschef CY Leung, som till Kl förmedlat kontakten med en affärsman i Hongkong, Ming Wai Lau, vilken donerat 50 miljoner US-dollar, motsvarande ca 400 miljoner kr, till Kl för finansiering av filialens hela verksamhet. CY Leung ska ha byggt upp en nära och personlig kontakt med KI:s rektor Anders Hamsten.

Tidningen Next Magazine i Hongkong kritiserade i en artikel 16 februari 2015 regeringschefen i Hongkong för att han haft med donationen att göra. I artikeln lyfts fram att regeringschefens son fick en anställning som post doc på Kl kort tid före att donationsavtalet med Kl skrevs under och att det rör sig om korruption. Även donatorns far och hans tvivelaktiga bakgrund lyfts fram. Hans pengar ska ha kommit från korruption, mutor och penningtvätt. För detta ska han ha dömts 2014 till fem års fängelse i Macau. Kunskap om artikeln och denna bakgrund ska ha funnits i regeringskansliet när regeringen godkände etableringen av universitetsfilialen i Hongkong. Fler artiklar om detta har senare publicerats.

Normalt avgör ett universitet på egen hand vilken verksamhet som ska bedrivas. Men verksamheten vid universitetsfilialen i Hongkong är beslutad av regeringen genom regleringsbrevet i juli 2016. Anmärkningsvärt är att Kl i donationsavtalet med donatorn skrivit bort rätten att styra över hur verksamheten ska ledas och pengarna ska användas på så sätt att donatorn ska inkluderas i beslut om hur budgeten ska fördelas, i frågor om forskningens innehåll och i andra nyckelfunktioner.

Bildandet av KI:s filial i Hongkong och donationen, som skulle finansiera denna, hade föregåtts av mycket omfattande kontakter under ett och ett halvt år mellan Kl och regeringen, främst utbildningsdepartementet. Men även näringsminister Mikael Damberg har varit inkluderad och tillsammans med Anders Hamsten besökt filialen och träffat regeringschefen CY Leung. Därför framstår det som anmärkningsvärt om inte regeringen haft kunskap om att de pengar som utgjorde donationen till Kl kunde anses vara korrupta och att donationsbrevet innehöll begränsningar i KI:s självständighet att styra över medlens utnyttjande och forskningens inriktning och innehåll. Det kan även ifrågasättas om inte regeringen kände till att Kl anställt regeringschefens son som post doc strax för undertecknandet av donationsbrevet.

Frågeställning

Undertecknad vill att Konstitutionsutskottet granskar statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande och regeringens beslut i enlighet med denna anmälan.

Fredrik Christensson (C)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.