Till innehåll på sidan

Granskning av statsminister Stefan Löfvens agerande på mötet med de europeiska regeringscheferna 21-22 oktober

KU-anmälan 2021/22:14 (409-2021/22) av MARTIN KINNUNEN (SD)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

MARTIN KINNUNEN
Riksdagsledamot (SD)
2021-10-26
Dnr 409-2021/22

Hemställan om granskning av statsminister Stefan Löfvéns agerande på mötet med de europeiska regeringscheferna 21-22 oktober

På EU-nämndens sammanträde den 20 oktober beslutades att regeringen som svensk position på kommande EU-toppmöte skulle framföra att svensk och europeisk kärnkraft ska klassas som hållbar enligt taxonomiförordningen.

Trots detta beslut aviserade statsministern att han inte hade för avsikt att följa EU-nämndens beslut. På återrapporteringen från Europeiska rådets möte i kammaren bekräftade statsministern att han inte framfört att kärnkraften skulle klassas som hållbar.

Konstitutionsutskottet har uttalat sig ett flertal gånger om innebörden och räckvidden av det mandat regeringen får av EU-nämnden efter ett samråd. Även om mandatet i sig inte är formellt bindande för regeringen ska man kunna utgå från att regeringen inte kommer att företräda en ståndpunkt som står i strid med vad nämnden har gett uttryck för. Utskottet har vidare framhållit vikten av att en ståndpunkt som förankrats i EU-nämnden fullföljs fullt ut.

EU-nämndens beslut bör därför, om inte synnerliga skäl föreligger, alltid ligga till grund för vad den svenska representanten framför i rådet. Sammansättning i EU-nämnden har därtill varit den samma under lång tid och majoritetsförhållandena torde därmed ha varit väl kända för regeringen som inte rimligen efter fritt skön bör kunna välja vilka mandat de skall följa eller inte följa. Vad statsministern framfört som ursäkt för att inte framföra vad EU-nämnden ålagt honom att göra torde därmed sakna betydelse.

Jag hemställer därför om att Konstitutionsutskottet granskar statsministerns agerande.

Martin Kinnunen

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.