Till innehåll på sidan

Granskning av statsminister Magdalena Anderssons uttalande om skuldfrågan i en pågående förundersökning

KU-anmälan 2021/22:18 (753-2021/22) av HENRIK VINGE (SD)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

HENRIK VINGE
Riksdagsledamot (SD)
2021-11-30
Dnr 753-2021/22

Hemställan om granskning av statsminister Magdalena Anderssons uttalande om skuldfrågan i en pågående förundersökning

Under dagen den 30 november 2021 släppte Åklagarmyndigheten ett pressmeddelande vari kungjordes att ett statsråd var föremål för en förundersökning avseende sexuellt ofredande. Statsrådet ifråga är infrastrukturminister Tomas Eneroth. Magdalena Andersson ska i en intervju med Dagens Nyheter uttalat sig på följande vis om anklagelserna:

- Det finns ingen tvekan om vad som hänt. Han säger att det var oavsiktligt och jag har ingen anledning att inte tro på det.

I regeringsformen 12 kap. § 2 stadgas att ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

Konstitutionsutskottet har i Betänkande 2015/16:KU20 (s. 372) uttalat att statsråd med hänsyn till sin speciella ställning bör visa viss återhållsamhet när det gäller uttalanden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller tillämpning av lag. Detta gäller även med beaktande av att de i och för sig i likhet med alla andra medborgare har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang.

Om Magdalena Andersson föregriper Särskilda åklagarkammarens förundersökning och därmed äventyrar den svenska rättstillämpningens självständighet är det att betrakta som både anmärkningsvärt och otillbörligt.

Jag hemställer därför om att Konstitutionsutskottet granskar statsminister Magdalena Andersson.

Henrik Vinge

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.