Till innehåll på sidan

Granskning av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris gallring av allmänna handlingar inkomna som sms

KU-anmälan 2023/24:20 (717-2023/24) av KAJSA FREDHOLM (V)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

KAJSA FREDHOLM
Riksdagsledamot (V)
2023-12-20
Dnr 717-2023/24

Begäran av granskning av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris gallring av allmänna handlingar inkomna som sms

I en artikel publicerad 2023-12-19 hos Aktuell hållbarhet skriver de att dem begärt ut klimat- och miljöministerns sms-konversationer med vd:ar för olika storföretag. Dock har de aktuella sms­konversationerna, enligt ministern, raderats utav henne, vilket medför att innehållet inte kan granskas enligt offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, tex enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars offentlighet. Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. Sms-konversationer är också att anse som handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga om inte sekretess gäller.

Klimat- och miljöministern har uttalat till Aktuell hållbarhet att "alla statsråd raderar sina sms frekvent". Detta trots att offentlighetsprincipen gäller även sms-konversationer. Enligt Regeringskansliets egna rutiner för gallring av handlingar gäller att dessa får raderas under vissa förutsättningar. Det gäller bl.a. handlingar som kommit in för kännedom och inte föranleder någon åtgärd eller handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse. Men eftersom de aktuella sms­konversationerna är raderade går det inte att bedöma om dessa gallrats i strid med reglerna om allmänna handlingars offentlighet.

Det är allvarligt att klimat- och miljöministern inte verkar känna till att sms-konversationer omfattas av offentlighetsprincipen. Det är vidare mycket oroväckande om det är en praxis bland ministrarna att radera sina sms-konversationer på det sätt som klimat- och miljöministern påstått.

Mot bakgrund av det inträffade anser jag att Konstitutionsutskottet bör granska om klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris gallring av allmänna handlingar inkomna som sms skett i enlighet med Regeringskansliets rutiner samt om ministerns påstående om övriga statsråd är korrekt.

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.