Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan (N 2022:05)

Kommittédirektiv 2023:124 kommittébeteckning: N 2022:05

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan (N 2022:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2023

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan (dir. 2022:99). Enligt direktiven ska en utredare bl.a. bedöma om en myndighet på central nivå bör få i uppgift att utreda enskilda ärenden om fusk och, om så bedöms lämpligt, lämna förslag som innebär antingen att myndigheten får de befogenheter som behövs eller att ansvar och befogenheter i fråga om enskilda ärenden om fusk kan flyttas över från de operativa kontrollmyndigheterna till en samordnande myndighet.

Utöver att bedöma om en myndighet ska få utreda endast enskilda ärenden ska utredaren nu också

. bedöma om en enda statlig myndighet i den befintliga myndighetsstrukturen för offentlig kontroll, för samtliga kontrollområden med undantag för de kontrollområden som avser utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel samt avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad organism, bör få i uppgift att planera och utföra all sådan riskbaserad kontroll som regleras i artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och

. om så bedöms lämpligt, lämna förslag som innebär att myndigheten får de befogenheter som är nödvändiga för att uppgiften ska kunna fullgöras.

Om utredaren lämnar ett sådant förslag, ska utredaren dessutom

. tydligt redogöra för gränsdragningen mot annan typ av kontroll enligt förordning (EU) 2017/625, och

. föreslå hur eventuella gränsdragningssvårigheter till och samverkan med andra kontrollmyndigheter bör hanteras.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 29 februari 2024.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.