Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

Kommittédirektiv 2022:136 kommittébeteckning: Ju 2021:16

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2022

Ändring i uppdraget

Den 3 november 2021 beslutades kommittédirektiv för åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (dir. 2021:98). Genom tilläggsdirektiv, som beslutades den 7 juli 2022, utvidgades uppdraget

till att även omfatta en översyn av det nuvarande straffansvaret för s.k. omvändelseförsök (dir. 2022:113).

Utredaren ska nu även, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag som innebär en kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget i sin helhet ska redovisas samlat senast den 1 juli 2023.

Oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras

En särskild utredare har sedan tidigare i uppdrag att bl.a. ta ställning till hur skyddet mot s.k. oskuldskontroller, oskuldsintyg och hymenoperationer (även kallade oskuldsoperationer) kan stärkas och föreslå vilka förändringar i lagstiftningen som bör göras med anledning av detta (dir. 2021:98). Att det förekommer att flickor och kvinnor utsätts för eller känner att de måste medverka till denna typ av otillbörliga kontroller av deras sexualitet är oacceptabelt. Samtidigt är möjligheten att döma till straffansvar enligt den nu gällande straffrättsliga regleringen begränsad, trots att det ofta är fråga om straffvärda handlingar som det är angeläget att kunna ingripa mot. Mot denna bakgrund och som en överenskommelse mellan samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ska oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer kriminaliseras.

Utredaren ska därför, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag som innebär en kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer.

Redovisning av uppdraget

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 december 2022. Genom tilläggsdirektiv den 7 juli 2022 beslutades att uppdraget enligt de ursprungliga direktiven skulle ligga fast och redovisas senast den 1 december 2022, men i ett delbetänkande. Utredningstiden förlängs. Uppdraget i sin helhet ska i stället redovisas samlat senast den 1 juli 2023.

(Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.