Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag (Fi 2022:04)

Kommittédirektiv 2023:128 kommittébeteckning: Fi 2022:04

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag (Fi 2022:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2023

Utvidgning och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiv om förenklingar av de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna (dir. 2022:44). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 november 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 26 januari 2023 ändrades och utvidgades uppdraget och utredningstiden förlängdes till den 29 mars 2024 (dir. 2023:10).

Kommittén får nu även i uppdrag att

. analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens,

. lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga, och

. lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2024.

Uppdraget att stärka företags möjlighet att attrahera och behålla nyckelkompetens

Goda villkor för företagande är centralt för ekonomisk tillväxt. För att uppnå detta är det angeläget att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap. En viktig förutsättning är möjligheterna för företag att rekrytera kompetent personal och att behålla nyckelpersoner och viktig kompetens i företaget. Dagens arbetsmarknad blir alltmer internationell, och konkurrensen om anställda ökar. För att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens och främja tillväxt bör därför de villkor som gäller i Sverige vara konkurrenskraftiga.

Den 1 januari 2018 infördes särskilda bestämmelser om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall i syfte att förbättra möjligheten för unga, små företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner (11 a kap. inkomstskattelagen [1999:1229]). Bestämmelserna utgör ett statligt stöd som den 26 juni 2017 godkändes av kommissionen. Personer som utnyttjar personaloptioner för förvärv av andelar kan komma att omfattas av de s.k. 3:12-reglerna genom att de andelar som de förvärvar via optionerna blir kvalificerade andelar.

I betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) som låg till grund för införandet av de särskilda bestämmelserna om personaloptioner föreslog Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram att 3:12-reglerna skulle justeras vad gäller andelar som har förvärvats genom sådana personaloptioner. Utredningen ansåg att en justering av 3:12-reglerna var en förutsättning för att det, i vissa fall, ska bli fråga om en slutlig skattelättnad och inte bara en uppskjuten beskattning i inkomstslaget tjänst. Någon sådan justering av 3:12-reglerna genomfördes inte med hänsyn till att det pågick ett lagstiftningsärende där förslagen i betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) bereddes (prop. 2017/18:1). I det betänkandet föreslog Utredningen om översyn av 3:12-reglerna flera förändringar av reglerna om hur utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag ska fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid beskattningen. Lagstiftningsärendet resulterade dock inte i några nya bestämmelser i dessa delar.

När de särskilda bestämmelserna om personaloptioner utvidgades 2022 framförde vissa remissinstanser önskemål om att 3:12-reglerna skulle justeras (prop. 2021/22:25). Någon sådan justering av 3:12-reglerna genomfördes inte i samband med denna utvidgning, eftersom det ansågs falla utanför det aktuella lagstiftningsärendet.

Mot denna bakgrund anser regeringen att det finns anledning att se över 3:12-reglerna för att stärka möjligheterna för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens och därigenom främja tillväxt.

Kommittén ska därför

. analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens,

. lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga, och

. lämna nödvändiga författningsförslag.

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2024.

(Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.