Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

Kommittédirektiv 2015:128 kommittébeteckning: Fi 2015:02

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 april 2015 kommittédirektiv om betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (dir. 2015:39).

Utredningen lämnade den 17 augusti 2015 en delrapport: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (dnr Fi2015/03943/B). Utredningens uppdrag i övrigt skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 4 januari 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället delredo-visas senast den 14 januari 2016 i den del som avser genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 30 juni 2016.

     (Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.