Till innehåll på sidan

Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kommittédirektiv 2017:130

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017

Sammanfattning

En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Till kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och ambassaden i Abu Dhabi, liksom med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) och dess utlandskontor i Dubai.

Kommittén ska senast den 1 september 2021 lämna en slutrapport om det svenska deltagandet i världsutställningen.

Bakgrund

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai, under förutsättning att staten och näringslivet finansierar det svenska deltagandet i lika delar. Utställningen äger rum den 20 oktober 2020-10 april 2021 och har temat "Connecting Minds, Creating the Future". Arrangörerna räknar med att 150-180 länder och internationella organisationer ska delta.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings-, innovations- och kulturutbyte.

Deltagandet ska spegla ett brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang med betoning på innovations-, klimat- och miljöfrågor samt bidra till förbättrade möjligheter för svenska företag att hävda sig på både den emiratiska marknaden och i regionen. Deltagandet ska också stärka bilden av Sverige och svenska företag som långsiktig samarbetspartner. Deltagandet ska också ha som mål att stärka svenskt näringslivs möjligheter att vinna pågående och kommande stora upphandlingar i Förenade Arabemiraten och i regionen.

Sverige- och handelsfrämjande, utbildnings- och forskningssamarbeten, ekonomiska relationer och kultursamarbeten med andra länder skapar också plattformar för att kunna diskutera frågor som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, hållbarhet och miljöfrågor.

Deltagande i en världsutställning bygger för svensk del på ett gemensamt åtagande från stat och näringsliv. Det svenska deltagandet sker i form av ett samverkansprojekt mellan offentliga och privata aktörer. Finansieringen förutses ske genom statliga medel, medel från svenska företag och organisationer samt medel från andra offentliga och privata aktörer. Regeringens beslut om statlig finansiering förutsätter således att näringslivsintressenter ställer motsvarande medel till förfogande. Universitet och högskolor, kommuner, landsting och regionala organisationer kommer också att få tillfälle att medverka i det gemensamma åtagandet att genomföra det svenska deltagandet i världsutställningen.

Deltagandet sker i form av en utställningspaviljong med utgångspunkt från ett utställningskoncept som de deltagande länderna avger. Till denna paviljong knyts programverksamhet, särskilda evenemang som exempelvis nationell dag, partneraktiviteter, informations- och marknadsföringsaktiviteter samt restaurangverksamhet.

Uppdraget

För att förbereda och genomföra det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai tillsätts en kommitté som ska representera offentliga och privata aktörer i projektet. Kommittén ska besluta om inriktningen på och arvet efter verksamheten, organisationsformen för utställningen och arbetsfördelningen. Kommittén ska biträdas av en generalkommissarie som ska driva det operativa arbetet med det svenska deltagandet i världsutställningen. Till kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och ambassaden i Abu Dhabi, liksom med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) och dess utlandskontor i Dubai.

Kommittén ska beakta regeringens nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Dessutom bör regeringens arbete med Agenda 2030 och strategin för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter beaktas.

Kommittén bör ta fasta på andra organisationers och länders arbete med globala evenemang kopplat till frågan om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Totalkostnaden för Sveriges deltagande i världsutställningen beräknas till ca 165 miljoner kronor, varav näringslivsintressenter och staten förväntas bidra med 82,5 miljoner kronor vardera. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att 3,5 miljoner kronor avsätts för ändamålet under 2018, och beräknar att ytterligare 50 miljoner kronor avsätts för åren 2019-2021 för att täcka statens andel av kostnaderna för Sveriges deltagande i utställningen. Flera statligt stödda aktörer ska därutöver bidra till genomförandet av aktiviteter knutna till paviljongen. Statens andel av finansieringen kommer därigenom att motsvara näringslivets.

TI beräkningen av kostnaderna för det svenska deltagandet ingår kostnader för paviljong, drift av paviljongen, utställning, personal, särskilda lokaler för programverksamhet och evenemang samt kostnader för restaurang och kafé. Det ingår även kostnader för administration, it-stöd och vissa evenemang (Sveriges nationella dag) samt kostnader för kommunikations- och marknadsföringsinsatser.

Kommittén ska den 1 januari 2019 och den 1 januari 2020 lämna delrapporter om hur arbetet fortskrider. Kommittén ska senast den 1 september 2021 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i världsutställningen med en slutrapport.

      (Utrikesdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.