En ändamålsenlig reglering för biobanker

Kommittédirektiv 2016:41

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Sammanfattning

Bakgrund

Andra bestämmelser i svensk och internationell rätt

Behovet av en översyn av biobankslagen

Biobanksutredningen

Registerforskningsutredningen

Beslutsoförmögna

Departementsskrivelse om kliniska läkemedelsprövningar

Uppdraget

Begrepp i biobankslagen

Biobankslagens tillämpningsområde

Undantag från biobankslagens tillämpningsområde för rutinprover

En funktionell biobankslag

Biobankslagens förhållande till andra lagar

Registrering i ett nationellt biobanksregister

Samtycke till för vilka ändamål ett vävnadsprov får användas

Tillgängliggörande av prover och patientuppgifter

Utlämnande av prover

Återlämnande av ett sparat vävnadsprov till provgivare

Nedläggning av en biobank

Bevarandetider

PKU-biobanken

Användning

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.