Till innehåll på sidan

Avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling

Kommittédirektiv 2008:141

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska från och med den 1 april 2009 ansvara för avvecklingen av Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling (Nutek). Utredaren ska dock redan från den 1 januari 2009, i samarbete med Glesbygdsverket, ITPS och Nutek, förbereda avvecklingen så att myndigheterna kan avvecklas den 31 mars 2009. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1)

Utredaren ska ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av de nya myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Bakgrund

Utgångspunkten för omstruktureringen, som redovisades i propositionen En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft (prop. 2007/08:78), är att myndighetsstrukturen ska bli tydligare och verksamheten effektivare.

Därför avvecklas Glesbygdsverket, ITPS och Nutek den 31 mars 2009. Den verksamhet som i dag bedrivs rörande kommersiell service hos Konsumentverket tillsammans med verksamheterna vid myndigheterna som ska avvecklas, övergår till Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser som ska inrättas den 1 april 2009.

Uppdraget

En särskild utredare ska från och med den 1 april 2009 ansvara för att genomföra avvecklingen av Glesbygdsverket, ITPS och Nutek. Utredaren ska dock redan från den 1 januari 2009 i samarbete med Glesbygdsverket, ITPS och Nutek förbereda avvecklingen så att myndigheterna kan avvecklas den 31 mars 2009. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1)

Ansvaret för avvecklingen ligger till och med den 31 mars 2009 hos Glesbygdsverket, ITPS och Nutek. Utredaren ska dock ha arbetsgivaransvaret för den personal som kan komma att sägas upp från dessa myndigheter före den 1 april 2009 och som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen.

Utredaren ska även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till de nya myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och som till följd av avvecklingen kan komma att sägas upp av de nya myndigheterna. Även denna personal ska ingå i avvecklingsorganisationen.

I uppdraget ingår vidare att
-  utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera
  arbetet,
-  ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
-  hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,
  fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet
  och så långt som möjligt aktivt medverka till att den
  personal som kan komma att bli övertalig får ett nytt
  arbete eller till att finna annan acceptabel lösning i
  enskilda fall,
-  utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt
  Trygghetsstiftelsen och den offentliga
  arbetsförmedlingen, men även t.ex. Riksrevisionen,
  Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens
  pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om
  arkiven Riksarkivet,
-  vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex.
  avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig
  arkivläggning och slutföra matriklar för berörd
  personal samt avsluta alla kontrakt eller andra
  åtaganden, och
-  slutligt reglera alla fordringar och skulder samt
  upprätta årsbokslut för avvecklingsmyndigheten.
Utredaren ska till och med den 31 mars 2009 samråda med den särskilda utredaren för inrättandet av en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (dir. 2008:68) och den särskilda utredaren för inrättandet av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (dir. 2008:69) samt med Glesbygdsverket, ITPS och Nutek. Därefter ska utredaren samråda med Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska lämna en avvecklingsplan till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 10 februari 2009. Vidare ska utredaren lämna en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider, inklusive budget för avvecklingen, senast den 1 mars 2009. Avvecklingen ska vara avslutad senast den 30 juni 2010 och en slutrapport ska lämnas samma dag till Regeringskansliet.
          (Näringsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.