Till innehåll på sidan

Torsdag den 4 juni 2015

Kammarens föredragningslistor 2014/15:109

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2014/15:109

Torsdagen den 4 juni 2015

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 20 och torsdagen den 21 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2014/15:615 av Jeff Ahl (SD)
Tak för hemtjänstavgifter

 

3

2014/15:644 av Lars-Axel Nordell (KD)
Teckenspråkstolkning via bildtelefon

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2014/15:FPM33 Europeiska säkerhetsagendan KOM(2015) 185

JuU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september 2015

SfU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

6

Bet. 2014/15:UU16 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014

 

8

Bet. 2014/15:FiU17 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014

 

9

Bet. 2014/15:FiU31 Förändrade villkor för affärsverkscheferna

 

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

10

Utl. 2014/15:UU18 Mot en ny europeisk grannskapspolitik

2 res. (SD, V)

11

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.