Torsdag den 26 maj 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:112

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:112

Torsdagen den 26 maj 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

 

1

Åsa Romson (MP) har entledigats som klimat- och miljöminister

 

2

Kristina Persson (S) har entledigats som statsråd

 

3

Peter Eriksson (MP) har förordnats som statsråd

 

4

Ann Linde (S) har förordnats som statsråd

 

5

Karolina Skog (MP) har förordnats som miljöminister

 

 

Anmälan om ersättare

 

6

Pernilla Stålhammar (MP) som ersättare t.o.m. den 6 juni under Åsa Romsons (MP) fortsatta ledighet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2015/16:629 av Saila Quicklund (M)
Regionbildning

 

8

2015/16:631 av Eva Lohman (M)
Västernorrlands betydelse för Stornorrland

 

9

2015/16:638 av Lena Asplund (M)
Regionindelning

 

10

2015/16:639 av Allan Widman (L)
Skyddsbehövande tolkar

 

11

2015/16:646 av Mikael Eskilandersson (SD)
Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst

 

12

2015/16:662 av Anders W Jonsson (C)
Mödra- och barnadödlighet för utlandsfödda

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

13

2015/16:34 Tisdagen den 17 maj

JuU

14

2015/16:34 Torsdagen den 19 maj

SfU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

15

2015/16:FPM85 Ett europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster KOM(2016) 178

UbU

16

2015/16:FPM86 Meddelande från informations- och kommunikationsteknisk standardisering KOM(2016) 176

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

17

2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)

FiU

18

2015/16:178 En samlad torvprövning

NU

 

Skrivelse

 

19

2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

FiU

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

 

20

2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

KU

 

EU-dokument

 

21

KOM(2016) 273 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2016

TU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Socialutskottets betänkande

 

22

Bet. 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

3 res. (SD, C, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2015/16:SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

 

 

Finansutskottets betänkande

 

24

Bet. 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti

1 res. (V)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2015/16:NU20 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

1 res. (SD)

26

Bet. 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

 

27

Bet. 2015/16:NU22 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

1 res. (M, C, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

28

Bet. 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2015/16:FöU12 Elsäkerhet

1 res. (SD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

30

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.