Torsdag den 24 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:26

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:26

Torsdagen den 24 november 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Roland Utbult (KD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

2

Jakob Forssmed (KD) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Yusuf Aydin (KD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

4

COM(2022) 720 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för en hög nivå av interoperabilitet inom den offentliga sektorn i hela unionen (akten om ett interoperabelt Europa)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 februari 2023

TU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2022/23:CU2 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

1 res. (V)

6

Bet. 2022/23:CU3 Bolags rörlighet över gränserna inom EU

 

7

Bet. 2022/23:CU4 Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige

 

 

8

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.