Till innehåll på sidan

Torsdag den 21 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:100

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:100

Torsdagen den 21 april 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 31 mars

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

2

Lina Nordquist (L) som ersättare för gruppledare fr.o.m. den 19 april

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2021/22:428 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ministerråd för infrastruktur

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM75 Ändringar i EU:s förordning om värdepapperscentraler COM(2022) 120

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

SoU

 

Redogörelse

 

6

2021/22:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2021

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

 

7

2021/22:4548 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

 

med anledning av prop. 2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

 

8

2021/22:4650 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

CU

 

med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

 

9

2021/22:4604 av Margareta Fransson (MP)

SoU

10

2021/22:4629 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

11

2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

12

2021/22:4631 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

13

2021/22:4632 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

14

2021/22:4633 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

15

2021/22:4635 av Clara Aranda m.fl. (SD)

SoU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:KrU5 Folkbildning och spelfrågor

27 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

17

Bet. 2021/22:KrU7 Kultur för alla

12 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2021/22:NU18 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

3 res. (M, SD, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:JuU10 Skärpta straff för grova trafikbrott

3 res. (S, SD, V, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

20

Bet. 2021/22:SkU15 Punktskatt

53 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2021/22:SoU14 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

48 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:SoU23 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2021/22:JuU15 Modernare regler för användningen av tvångsmedel

1 res. (V)

24

Bet. 2021/22:JuU16 Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

3 res. (S, V, MP)

25

Bet. 2021/22:JuU23 Straffrättsliga frågor

52 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

26

Bet. 2021/22:JuU25 Kriminalvårdsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

27

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.