Till innehåll på sidan

Torsdag den 17 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:22

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:22

Torsdagen den 17 november 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Johan Pehrson (L) som ledamot i krigsdelegationen

 

2

Mats Persson (L) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Nicklas Attefjord (MP) som suppleant i socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 14 december under Leila Ali Elmis (MP) ledighet

 

4

Gulan Avci (L) som ledamot i krigsdelegationen

 

5

Lina Nordquist (L) som ledamot i krigsdelegationen

 

6

John Widegren (M) som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av Mattias Karlsson i Luleås (M) valperiod fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 oktober 2024

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

7

Från 24 till 25 i arbetsmarknadsutskottet

 

8

Från 71 till 82 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

9

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

 

10

Helena Storckenfeldt (M) som suppleant i EU-nämnden

 

11

Nicklas Attefjord (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

12

Camilla Hansén (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

13

Daniel Helldén (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

14

Annika Hirvonen (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

15

Marielle Lahti (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

16

Katarina Luhr (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

17

Bassem Nasr (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

18

Jan Riise (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

19

Ulrika Westerlund (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om avskrivning av proposition och följdmotioner

 

20

Proposition 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

21

2022/23:8 Torsdagen den 10 november

UbU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

22

2022/23:29 av Anna-Caren Sätherberg (S)
Biodrivmedel

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

23

2022/23:FPM15 Verkställande av EU-rätten för ett EU som levererar COM(2022) 518

KU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

24

COM(2022) 546 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 260/2012 och (EU) 2021/1230 vad gäller expressbetalningar i euro
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 februari 2023

FiU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2022/23:FiU27 Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

26

Bet. 2022/23:FiU13 Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2022/23:JuU2 Snabbare lagföring av brott

1 res. (V, C, MP)

28

Bet. 2022/23:JuU3 Arrestantvakter och transportuppdrag

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2022/23:TU2 Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

 

30

Bet. 2022/23:TU3 Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2022/23:AU3 Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

32

Bet. 2022/23:AU4 Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

33

Frågor besvaras av:
Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) 

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.