Torsdag den 12 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:112

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:112

Torsdagen den 12 maj 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 21 april

 

 

Avsägelse

 

2

Sven-Olof Sällström (SD) som suppleant i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Sven-Olof Sällström (SD) som ledamot i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM86 Ozonförordningen COM(2022) 151

MJU

5

2021/22:FPM87 F-gasförordningen COM(2022) 150

MJU

6

2021/22:FPM88 Ett reviderat industriutsläppsdirektiv COM(2022) 156

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster

 

7

2021/22:4688 av Magnus Ek och Ola Johansson (båda C)

CU

8

2021/22:4689 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

9

2021/22:4690 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

10

2021/22:4693 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

CU

11

2021/22:4694 av Emma Hult och Maria Gardfjell (båda MP)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:216 Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

 

12

2021/22:4687 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

AU

13

2021/22:4696 av Mats Green m.fl. (M)

AU

 

med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

 

14

2021/22:4705 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

15

2021/22:4730 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

16

2021/22:4731 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

17

2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. (L)

SoU

18

2021/22:4733 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

19

2021/22:4734 av Margareta Fransson (MP)

SoU

 

EU-dokument

 

20

COM(2022) 187 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 vad gäller insamling, bevarande och analys av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Eurojust
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2022

JuU

21

COM(2022) 189 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kuwait, Qatar)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2022

SfU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:SfU17 Socialförsäkringsfrågor

78 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:KrU8 Idrott och friluftsliv

27 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:MJU24 Naturvård och biologisk mångfald

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

25

Frågor besvaras av:
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.