Torsdag den 12 april 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:96

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:96

Torsdagen den 12 april 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 22 mars

 

 

Avsägelse

 

2

Hanna Westerén (S) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Hanna Westerén (S) som ledamot i näringsutskottet

 

4

Karl Längberg (S) som suppleant i näringsutskottet

 

5

Åsa Eriksson (S) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

6

2017/18:FPM63 Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt

FiU

7

2017/18:FPM64 Rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

SfU

8

2017/18:FPM65 Förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

CU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2017/18:MJU17 Skogspolitik

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

50 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2017/18:FöU11 Ny strålskyddslag

 

 

Gemensam debatt bet. 2017/18:UbU18, 2017/18:UbU19, 2017/18:UbU20 och 2017/18:UbU22

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2017/18:UbU18 Övergripande skolfrågor

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2017/18:UbU19 Lärare och elever

48 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2017/18:UbU20 Grundläggande om utbildningen

35 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:UbU22 Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet

1 res. (SD)

18

Bet. 2017/18:UbU21 Samisk utbildning

1 res. (SD)

19

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.