Torsdag den 11 februari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:80

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:80

Torsdagen den 11 februari 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 21 januari

 

 

Avsägelser

 

2

Désirée Pethrus (KD) som ledamot i riksdagen

 

3

Janine Alm Ericson (MP) som ledamot i utrikesutskottet, krigsdelegationen, Nordiska rådets svenska delegation och utrikesnämnden och som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2020/21:22 Onsdagen den 10 februari

FöU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2020/21:367 av Lars Beckman (M)
En kommunalisering av Arbetsförmedlingen

 

6

2020/21:386 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare

 

7

2020/21:389 av Sten Bergheden (M)
Inrättandet av en viltmyndighet

 

8

2020/21:390 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Beslutet om att inrätta en viltmyndighet

 

9

2020/21:393 av Sofia Westergren (M)
Djurskyddet vid hästförsäljning

 

10

2020/21:398 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder för bättre djurskydd vid handel med djur

 

11

2020/21:415 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder för att stärka det svenska medborgarskapet

 

12

2020/21:427 av Boriana Åberg (M)
Det nordiska skatteavtalet och sjömännens beskattning

 

13

2020/21:430 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets befogenheter

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

14

2020/21:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2020

KU

 

EU-dokument

 

15

COM(2020) 825 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 april 2021

NU

16

COM(2020) 842 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 april 2021

NU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2020/21:CU15 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

3 res. (SD, L)

18

Bet. 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2020/21:CU8 Associationsrätt

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2020/21:UbU7 Förskolan

11 res. (M, SD, V, KD, L)

22

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.