Torsdag den 11 april 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:77

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:77

Torsdagen den 11 april 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

 

 

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte direkt efter voteringen

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Nermina Mizimovic (S) som ersättare  t.o.m. den 7 maj under Laila Naraghis (S) ledighet, istället för t.o.m. den 22 april som tidigare har meddelats

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Nermina Mizimovic (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och skatteutskottet t.o.m. den 7 maj under Laila Naraghis (S) ledighet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

3

Från 87 till 88 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleant

 

4

Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

FiU

6

2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
Förslagspunkt 1
Förslagspunkt 2-5

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner

Motionstiden utgår den 30 april


FiU
KU

7

2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

CU

8

2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster

CU

 

Skrivelser

 

9

2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

AU

10

2018/19:98 Redovisning av skatteutgifter 2019

SkU

11

2018/19:109 Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

UbU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

12

Bet. 2018/19:TU5 Infrastrukturfrågor

44 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2018/19:SfU16 Migration och asylpolitik

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

14

Bet. 2018/19:SfU17 Anhöriginvandring

7 res. (M, SD, C, V, KD)

15

Bet. 2018/19:SfU18 Arbetskraftsinvandring

20 res. (M, SD, KD, L)

16

Bet. 2018/19:SfU19 Medborgarskap

11 res. (M, SD, V, KD, L)

17

Bet. 2018/19:SfU23 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2018/19:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

37 res. (M, SD, C, KD, L)

19

Bet. 2018/19:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2018/19:CU7 Familjerätt

33 res. (M, SD, C, V, KD, L)

21

Bet. 2018/19:CU11 Bostadspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden och utlåtande

 

22

Bet. 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

50 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

23

Bet. 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

49 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Utl. 2018/19:JuU19 Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott

3 res. (M, SD, KD, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

25

Bet. 2018/19:KU26 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (M, V, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

26

Bet. 2018/19:UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

27

Bet. 2018/19:KrU14 Public service-frågor

8 res. (M, SD, C, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

28

Bet. 2018/19:TU11 Yrkestrafik och taxi

18 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

29

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

30

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april direkt efter voteringen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.