Torsdag den 1 september 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:129

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:129

Torsdagen den 1 september 2016

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

1

Nina Lundström (L) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 25 augusti 2016

 

2

Laila Naraghi (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 12 september 2016

 

 

Avsägelser

 

3

Ulf Berg (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016

 

4

Emma Nohrén (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Anna Vikström (S) som extra suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 april 2017 under Azadeh Rojhan Gustafssons (S) ledighet

 

6

Laila Naraghi (S) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 12 september

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

7

2015/16:32 Onsdagen den 24 augusti

KrU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

8

2015/16:762 av Fredrik Malm (L)
Arbetsmarknaden för utrikes födda

 

9

2015/16:763 av Maria Malmer Stenergard (M)
Utvecklingen för företag inom ROT-sektorn

 

10

2015/16:764 av Jenny Petersson (M)
Regionutredningens tillvägagångssätt

 

11

2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M)
Barnäktenskap

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

12

2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

CU

13

2015/16:199 Vildsvin och viltskador
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 28 september

MJU

 

EU-dokument

 

14

KOM(2016) 270 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

SfU

15

KOM(2016) 271 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 september 2016

SfU

16

KOM(2016) 272 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

SfU

17

KOM(2016) 411 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 oktober 2016

CU

18

KOM(2016) 431 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september 2016

UU

19

KOM(2016) 434 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september 2016

SfU

20

KOM(2016) 442 Förslag till RÅDETS BESLUT om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 oktober 2016

KU

21

KOM(2016) 447 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

UU

22

KOM(2016) 450 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

FiU

23

KOM(2016) 452 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 oktober 2016

SkU

24

KOM(2016) 461 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 oktober 2016

FiU

25

KOM(2016) 479 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

MJU

26

KOM(2016) 482 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

MJU

27

KOM(2016) 528 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

AU

28

KOM(2016) 531 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

AU

29

KOM(2016) 532 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

UbU

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

30

2015/16:719 av Annika Qarlsson (C)
Översyn av Arbetsförmedlingen

 

31

2015/16:727 av Fredrik Malm (L)
Behovet av reformer på arbetsmarknaden

 

32

2015/16:739 av Edward Riedl (M)
Beredskapsjobb

 

33

2015/16:750 av Penilla Gunther (KD)
Aktiviteter för deltagarna i fas 3
2015/16:755 av Lotta Finstorp (M)
Utfasning av sysselsättningsfasen

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

34

2015/16:759 av Allan Widman (L)
Åtgärder för fullgod krisberedskap

 

35

2015/16:761 av Allan Widman (L)
Ökat understöd till arméstridskrafterna

 

 

Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

36

2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V)
Utsatta EU-medborgare

 

37

2015/16:745 av Bengt Eliasson (L)
Besparingar i assistansersättningen

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

38

2015/16:716 av Maria Stockhaus (M)
Förskollärare i fristående förskolor

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

39

2015/16:754 av Fredrik Christensson (C)
Underhåll av Bohusbanan

 

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

40

2015/16:752 av Helena Lindahl (C)
Konsekvenserna av ökade kostnader för företagen

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

41

2015/16:737 av Olof Lavesson (M)
Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

42

2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)
Decimering av marinens övningsförmåga

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.