Tisdag den 26 mars 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:67

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:67

Tisdagen den 26 mars 2019

Kl.

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 26, onsdagen den 27 och torsdagen den 28 februari samt från sammanträdena fredagen den 1 och tisdagen den 5 mars

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

3

Gudrun Brunegård (KD) fr.o.m. den 1 april

 

 

Anmälan om ändrad partibeteckning

 

4

Emma Carlsson Löfdahl har den 25 mars anmält att hon inte längre tillhör Liberalernas riksdagsgrupp

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

5

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 15 februari

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

6

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 15 februari

 


 

Anmälan om vice ordförande i EU-nämnden

 

7

Annika Qarlsson (C) som förste vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 15 mars

 

 

Avsägelser

 

8

Emma Carlsson Löfdahl (-) som ledamot i socialförsäkringsutskottet, suppleant i skatteutskottet och suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

9

Pernilla Stålhammar (MP) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Meddelande om aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

 

10

Fredagen den 5 april kl. 09.30

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2018/19:124 av Maria Stockhaus (M)
Likvärdiga villkor för fristående och kommunala skolor

 

12

2018/19:125 av Maria Stockhaus (M)
Studiero i skolan

 

13

2018/19:126 av Maria Stockhaus (M)
Samverkan för bästa skola

 

14

2018/19:135 av Hampus Hagman (KD)
Tullverkets befogenheter

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

15

2018/19:FPM39 Förordning om vissa järnvägssäkerhets-frågor med anledning av Storbritanniens utträde ur EU COM(2019) 88

TU

16

2018/19:FPM40 Rådsbeslut om Europeiska unionens ståndpunkt inför Världsradiokonferensen 2019 (WRC-19) COM(2019) 117

TU


 

Anmälan om granskningsrapport

 

17

RiR 2019:9 Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat

SfU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

18

2018/19:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2018

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkande

 

19

Bet. 2018/19:TU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

 

 

Finansutskottets betänkande

 

20

Bet. 2018/19:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2018/19:JuU18 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

 

22

Bet. 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

3 res. (S, V, L, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2018/19:AU6 Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

24

Bet. 2018/19:AU7 Integration

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkande

 

25

Bet. 2018/19:KrU13 Frågor om konstarterna och film

20 res. (M, SD, C, V, L)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2018/19:SkU7 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

1 res. (KD)

27

Bet. 2018/19:SkU8 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

1 res. (SD)

28

Bet. 2018/19:SkU10 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, KD, L)

29

Bet. 2018/19:SkU14 Skatteförfarande och folkbokföring

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

30

2018/19:113 av Pia Steensland (KD)
Andning och sondmatning som grundläggande behov

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

31

2018/19:95 av Jan Ericson (M)
Åtgärder för högre tillväxt

 

32

2018/19:104 av Boriana Åberg (M)
En översyn av kassaregisterlagen

 

33

2018/19:107 av Boriana Åberg (M)
En utvärdering av kemikalieskatten

 

34

2018/19:134 av Ali Esbati (V)
Trygghets-RUT
2018/19:139 av Tony Haddou (V)
RUT-avdrag för trygghetstjänster

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.