Till innehåll på sidan

Tisdag den 24 januari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:50

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:50

Tisdagen den 24 januari 2023

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Malcolm Momodou Jallow (V) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Isabell Mixter (V) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

3

Viktor Wärnick (M) som ordförande i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 19 januari t.o.m. den 14 maj under Jessica Rosencrantz (M) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 26 januari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

5

2022/23:19 Torsdagen den 19 januari

MJU

6

2022/23:13 Torsdagen den 19 januari

AU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2022/23:149 av Mattias Vepsä (S)
Insatser för fler poliser i Stockholm

 

8

2022/23:151 av Mattias Vepsä (S)
Visitationszoner och rättssäkerheten

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

9

2022/23:FPM39 Meddelande om en drönarstrategi 2.0 COM(2022) 652

TU

10

2022/23:FPM40 Certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid COM(2022) 672

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

11

COM(2022) 540 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring och direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 mars 2023

MJU

12

COM(2022) 541 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 mars 2023

MJU

13

COM(2022) 542 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 mars 2023

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

15

Bet. 2022/23:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

16

Bet. 2022/23:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

 

Finansutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

1 res. (V, C, MP)


 

Socialutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:SoU9 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

 

19

Bet. 2022/23:SoU4 En ny biobankslag

 

20

Bet. 2022/23:SoU5 Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

4 res. (S, V, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

21

2022/23:95 av Amanda Lind (MP)
Bemannade skolbibliotek

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

22

2022/23:89 av Teresa Carvalho (S)
En aktiv arbetsmarknadspolitik

 

23

2022/23:115 av Johanna Haraldsson (S)
Omläggning av arbetsmarknads- och integrationspolitiken

 

24

2022/23:122 av Serkan Köse (S)
Arbetsförmedlingens resurser

 

25

2022/23:127 av Teresa Carvalho (S)
Åtgärder för att bryta segregationen

 

 

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

26

2022/23:59 av Annika Hirvonen (MP)
Ukrainska flyktingar som tvingas till prostitution

 

27

2022/23:63 av Richard Jomshof (SD)
Utvisning av utländska medborgare vid grov brottslighet

 

28

2022/23:83 av Ola Möller (S)
Stärkande av tredjeland och kvotflyktingar

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

29

2022/23:99 av Markus Kallifatides (S)
Bostadsbyggandet i Stockholm
2022/23:100 av Leif Nysmed (S)
Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

 

30

2022/23:124 av Carina Ödebrink (S)
En långsiktigt hållbar infrastruktur
2022/23:132 av Anders Ådahl (C)
Hållbar pendling mellan Göteborg och Borås
2022/23:136 av Daniel Helldén (MP)
Nya stambanor Lund–Hässleholm

 


31

2022/23:140 av Gunilla Svantorp (S)
En förbättrad järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo

 

32

2022/23:143 av Mikael Larsson (C)
Ombyggnad av riksväg 41

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.