Tisdag den 21 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:66

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:66

Tisdagen den 21 februari 2023

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 31 januari

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

2

Torsdagen den 23 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2022/23:200 av Lawen Redar (S)
Hjälpinsatser till jordbävningsdrabbade i sydöstra Turkiet och norra Syrien

 

4

2022/23:206 av Thomas Morell (SD)
Underhållet av vintervägar

 

5

2022/23:218 av Gunilla Svantorp (S)
Transportsektorns omställning

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2022/23:FPM56 Förordning om europeisk befolkningsstatistik COM(2023) 31

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelser

 

7

2022/23:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2022

KU

8

2022/23:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2022

UU

9

2022/23:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:FiU36 En pilotordning för distribuerad databasteknik

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2022/23:KU14 Ändring i bestämmelser om avgifter för årlig revision

 

12

Bet. 2022/23:KU15 Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

 

13

Bet. 2022/23:KU22 Trossamfund och begravningsfrågor

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

14

Bet. 2022/23:SkU7 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

1 res. (V, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2022/23:JuU5 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

 

16

Bet. 2022/23:JuU6 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

17

Bet. 2022/23:JuU7 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – ikraftträdande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:MJU5 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:AU5 Arbetsrätt

15 res. (S, V, C, MP)

21

Bet. 2022/23:AU6 Integration

15 res. (S, V, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:NU11 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

23

2022/23:161 av Alexandra Völker (S)
Åtgärder mot Iran

 

 

Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

24

2022/23:179 av Yasmine Bladelius (S)
Nedskärningar i regionerna

 

25

2022/23:185 av Karin Rågsjö (V)
Fetma som marknad för nätläkare

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

26

2022/23:178 av Linus Sköld (S)
Likvärdighet i skolsystemet

 

27

2022/23:184 av Linus Sköld (S)
Skolinformation efter halvårsskiftet 2023

 

 

Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

28

2022/23:182 av Niklas Sigvardsson (S)
Omställningsstudiestödet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.