Tisdag den 20 juni 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:128

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:128

Tisdagen den 20 juni 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i FiU21

 

 

 

  (uppehåll för gruppmöte efter voteringen,
   dock tidigast ca kl. 16.00 – 18.00)

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 30 maj

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2022/23:391 av Eva Lindh (S)
Regeringens vision för personer med funktionsnedsättning

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:122 Ledarhundar

 

3

2022/23:2399 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

4

2022/23:2400 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

SoU

5

2022/23:2401 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

SoU

 

EU-dokument

 

6

COM(2023) 232 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om standardessentiella patent och om ändring av förordning (EU) 2017/1001
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
11 september 2023

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2022/23:KU32 Översyn av JO-ämbetet

 

8

Bet. 2022/23:KU40 Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen

 

9

Bet. 2022/23:KU41 En tillfällig allmän flaggdag för att högtidlighålla 50-årsdagen av konungens trontillträde

1 res. (V)

 

Finansutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2022/23:FiU24 Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

 

11

Bet. 2022/23:FiU35 Utbetalningsmyndigheten

 

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut i FiU21

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

12

Bet. 2022/23:MJU18 Livsmedelspolitik

23 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

25 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:JuU26 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

4 res. (V, MP)

15

Bet. 2022/23:JuU27 Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

4 res. (V, MP)

16

Bet. 2022/23:JuU29 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2022

 

17

Bet. 2022/23:JuU30 Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:TU13 Trafiksäkerhet

23 res. (S, SD, V, C, MP)

19

Bet. 2022/23:TU14 Järnvägsfrågor

17 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (S, V, C, MP)

21

Bet. 2022/23:FiU21 Vårändringsbudget för 2023

3 res. (S, V, C, MP)

22

Bet. 2022/23:FiU30 Årsredovisning för staten 2022

 

 

Justitieutskottets utlåtande

 

23

Utl. 2022/23:JuU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2022/23:SkU21 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

 

25

Bet. 2022/23:SkU22 Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

1 res. (V, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2022/23:SoU15 Läkemedel och tandvård

22 res. (S, SD, V, C, MP)

27

Bet. 2022/23:SoU18 Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

38 res. (S, SD, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.