Tisdag den 15 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:66

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:66

Tisdagen den 15 februari 2022

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 18, onsdagen den 19, torsdagen den 20, fredagen den 21 och tisdagen den 25 januari

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Carl-Oskar Bohlin (M) fr.o.m. den 14 februari
Därmed upphörde Ulrik Bergmans (M) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Ulla Andersson (V) som suppleant i finansutskottet

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 17 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

5

2021/22:20 Torsdagen den 3 februari

UU

6

2021/22:30 Torsdagen den 27 januari

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2021/22:307 av Thomas Morell (SD)
Vägen som brottsplats

 

8

2021/22:311 av Katja Nyberg (SD)
En särskild lönesatsning för poliser

 

9

2021/22:312 av Katja Nyberg (SD)
Betald polisutbildning

 

10

2021/22:313 av Magnus Persson (SD)
Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

 

11

2021/22:315 av Pontus Andersson (SD)
Dödsskjutningarna i januari

 

12

2021/22:322 av Katja Nyberg (SD)
Otillåten påverkan mot poliser

 

13

2021/22:323 av Alexander Christiansson (SD)
Den hårt drabbade gränshandeln

 

14

2021/22:325 av Ann-Britt Åsebol (M)
Besöksnäringens kris

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

15

2021/22:FPM51 Förordning om bemötande av situationer av instrumentalisering på migrations- och asylområdet COM(2021) 890

SfU

16

2021/22:FPM52 Partiell suspendering av EU:s viseringsfrihetsavtal med Vanuatu COM(2022) 6

SfU

17

2021/22:FPM53 Ramverket för genomförande av intelligenta transportsystem på väg och gentemot andra trafikslag COM(2021) 813

TU

18

2021/22:FPM54 Handlingsplan för att främja långväga och internationell persontrafik på järnväg COM(2021) 810

TU

19

2021/22:FPM55 Förordning om utvecklingen av ett transeuropeiskt transportnätverk (TEN-T) COM(2021) 812

TU

20

2021/22:FPM56 Meddelande om hållbara kolcykler COM(2021) 800

MJU

21

2021/22:FPM57 Meddelande om en strategi för tillsynsdata som avser EU:s finansiella tjänstesektor COM(2021) 798

FiU

22

2021/22:FPM58 Revidering av EU:s miljöbrottsdirektiv COM(2021) 851

JuU

23

2021/22:FPM59 Direktivet om byggnaders energiprestanda COM(2021) 802

CU

24

2021/22:FPM60 Direktiv om gemensamma regler för förnybar gas, naturgas, och vätgas och förordning om de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas, och vätgas COM(2021) 804, COM(2021) 803

NU

25

2021/22:FPM61 Förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn COM(2021) 805

NU

26

2021/22:FPM62 Nytt mandat för Europeiska unionens narkotikabyrå COM(2022) 18

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

 

27

2021/22:4353 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

28

2021/22:4355 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SoU

29

2021/22:4358 av Lina Nordquist m.fl. (L)

SoU

30

2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

31

2021/22:4362 av Margareta Fransson och Rasmus Ling (båda MP)

SoU

32

2021/22:4363 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

33

2021/22:4367 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

 

34

2021/22:4371 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

35

2021/22:4375 av Jens Holm m.fl. (V)

TU

36

2021/22:4380 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

37

2021/22:4382 av Maria Stockhaus m.fl. (M, L)

TU

 

EU-dokument

 

38

COM(2021) 724 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 april 2022

FiU

39

COM(2021) 802 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 april 2022

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande och utlåtande

 

40

Bet. 2021/22:JuU11 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

3 res. (S, SD, V, MP)

41

Utl. 2021/22:JuU50 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till EU

1 res. (L)

 

Socialutskottets betänkande

 

42

Bet. 2021/22:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

14 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

43

Bet. 2021/22:TU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

44

Bet. 2021/22:TU6 Digitaliserings- och postfrågor

43 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

45

Bet. 2021/22:TU7 Väg- och fordonsfrågor

70 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 17 februari kl. 15.20

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2021/22:FöU6 Försvarspolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

47

Bet. 2021/22:FöU10 Cybersäkerhetsfrågor

24 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

48

2021/22:305 av Emma Hult (MP)
En ny könstillhörighetslag

 

49

2021/22:308 av Martina Johansson (C)
Socialtjänstens utredningar av barn och ungdomar

 

 

Finansminister Mikael Damberg (S)

 

50

2021/22:204 av Ludvig Aspling (SD)
Socialfond för klimatåtgärder

 

51

2021/22:231 av Lars Beckman (M)
Förhöjd fordonsskatt för funktionsnedsatta

 

52

2021/22:233 av Lars Beckman (M)
Reseavdraget

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

53

2021/22:301 av Tobias Andersson (SD)
Uteblivna utvisningar

 

54

2021/22:306 av Ludvig Aspling (SD)
Arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

55

2021/22:298 av Thomas Morell (SD)
Utredning av störningar i väginfrastrukturen

 

56

2021/22:299 av Maria Stockhaus (M)
Framtidens infrastruktur

 

57

2021/22:317 av Peter Helander (C)
Nästa steg för att utveckla besöksnäringen i Sverige

 

58

2021/22:320 av Thomas Morell (SD)
Regler och rutiner för att kontrollera utländska förare

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

59

2021/22:267 av Alexandra Anstrell (M)
Möjligheten att kunna sälja vildsvinskött direkt från jägare till konsument
2021/22:280 av Johan Hultberg (M)
Enklare regler för försäljning av vildsvinskött

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.