Tisdag den 15 december 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:54

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:54

Tisdagen den 15 december 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

11.00

 

Votering

 

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 24 november

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Catarina Deremar (C) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2021

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

 

3

2020/21:3786 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

4

2020/21:3792 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

5

2020/21:3793 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

6

2020/21:3794 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

8

Bet. 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 

11

Bet. 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

13

Bet. 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

14

Bet. 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

15

Bet. 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (V)

16

Bet. 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 11.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2021–2025

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 2021–2025

54 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och utlåtande

 

22

Bet. 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

23

Utl. 2020/21:AU6 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

 


 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

25

Bet. 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1 res. (SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

27

Bet. 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2 res. (SD, V)

29

Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.