Onsdag den 9 november 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:25

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:25

Onsdagen den 9 november 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 19 oktober

 

 

Avsägelse

 

2

Leif Jakobsson (S) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Jörgen Hellman (S) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

KrU

5

2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

UbU

 

Skrivelser

 

6

2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

KU

7

2016/17:34 Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige

 

8

2016/17:3505 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

9

2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av prop. 2016/17:19 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

 

10

2016/17:3517 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

 

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

 

11

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

TU

12

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

TU

13

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD)

TU

14

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

15

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

TU

 

med anledning av prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

 

16

2016/17:3518 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

17

2016/17:3519 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

 

18

2016/17:3521 av Mathias Sundin m.fl. (L)

SkU

 

med anledning av prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

 

19

2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

 

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

 

20

2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

 

med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016

 

21

2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

 

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

 

22

2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

23

2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

24

2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

TU

 

med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

 

25

2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

26

2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2016/17:CU3 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

 

28

Bet. 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn

2 res. (M, SD, C, L, KD)

29

Bet. 2016/17:CU5 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

3 res. (M, C, KD)

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

30

Utl. 2016/17:UU6 En integrerad EU-politik för Arktis

 

 

Försvarsutskottets utlåtande

 

31

Utl. 2016/17:FöU2 Gemensam ram för att motverka hybridhot

2 res. (SD, V)

 

Socialutskottets betänkande

 

32

Bet. 2016/17:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

1 res. (SD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.