Onsdag den 7 juni 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:119

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:119

Onsdagen den 7 juni 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 8 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2022/23:30 Torsdagen den 1 juni

TU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2022/23:355 av Daniel Bäckström (C)
Den svenska vargstammen

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

4

COM(2023) 217 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel och ytaktiva ämnen, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EG) nr 648/2004
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
27 juli 2023

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

5

Bet. 2022/23:UU9 Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4 res. (SD, V)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2022/23:UbU11 Forskning

20 res. (S, SD, V, C, MP)

7

Bet. 2022/23:UbU15 Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning

2 res. (S, V, C)

8

Bet. 2022/23:UbU16 Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

 

9

Bet. 2022/23:UbU17 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

 

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:MJU16 Klimatpolitik

52 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

11

Bet. 2022/23:UU5 Nordiskt samarbete inklusive Arktis

14 res. (S, SD, C, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2022/23:AU10 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

2 res. (V, C)

 

Socialutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2022/23:SoU25 Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse

 

14

Bet. 2022/23:SoU21 Stöd till personer med funktionsnedsättning

39 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2022/23:JuU25 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

1 res. (C)

16

Bet. 2022/23:JuU23 En ny lag om ordningsvakter

4 res. (V, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:FiU41 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

1 res. (S, V, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:FöU9 En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.