Onsdag den 7 juni 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:119

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:119

Onsdagen den 7 juni 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 8 juni kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2022/23:30 Torsdagen den 1 juni

TU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2022/23:355 av Daniel Bäckström (C)
Den svenska vargstammen

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

COM(2023) 217 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel och ytaktiva ämnen, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EG) nr 648/2004
Åttaveckorsfristen

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.