Onsdag den 6 mars 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:60

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:60

Onsdagen den 6 mars 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 februari

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

2

Roger Haddad (L) som förste vice ordförande i utbildningsutskottet fr.o.m. den 26 februari

 

3

Kristina Axén Olin (M) som andre vice ordförande i utbildningsutskottet fr.o.m. den 26 februari

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Genomförandet av EU:s vapendirektiv

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2018/19:48 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

CU

6

2018/19:50 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

CU

7

2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

UbU

8

2018/19:60 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

JuU

 

Redogörelser

 

9

2018/19:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2018

FiU

10

2018/19:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018

UbU

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

 

11

2018/19:3030 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2018/19:MJU6 Jakt och viltvård

20 res. (M, SD, C, KD)

13

Bet. 2018/19:MJU7 Kemikaliepolitik

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2018/19:CU6 Ersättningsrätt och insolvensrätt

9 res. (M, C, KD, L)

15

Bet. 2018/19:CU8 Hyresrätt m.m.

31 res. (M, SD, V, KD, L)

16

Bet. 2018/19:CU5 Hushållningen med mark- och vattenområden

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Finansutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2018/19:FiU26 Kommunala frågor

6 res. (M, SD, V, KD, L)

18

Bet. 2018/19:FiU31 Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster

 

19

Bet. 2018/19:FiU32 Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2018/19:SfU13 Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2018/19:SfU15 Socialavgifter

2 res. (SD, C)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

22

Bet. 2018/19:MJU8 Skyddet av värdefull skog

29 res. (M, SD, C, V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.