Till innehåll på sidan

Onsdag den 31 maj 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:116

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:116

Onsdagen den 31 maj 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 10 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2022/23:328 av Eva Lindh (S)
Elstöd till kommuner och regioner

 

3

2022/23:364 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
Regelförenklingar och regelförbättringar

 

4

2022/23:369 av Kalle Olsson (S)
Regeringens strategi för norra Sverige

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2022/23:FPM89 Förordning om tvätt- och rengöringsmedel COM(2023) 217

MJU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

6

RiR 2023:10 Förändrade inkomstskatteregler 2011–2023
– bristfällig redovisning till riksdagen

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2022/23:61 Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet

CU

8

2022/23:118 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland

SkU

9

2022/23:120 Effektivare luftkvalitetsarbete

MJU

10

2022/23:121 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

SkU

11

2022/23:122 Ledarhundar

SoU

 

EU-dokument

 

12

COM(2023) 166 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om styrkande och framförande av uttryckliga miljöpåståenden (direktivet om miljöpåståenden)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juli 2023

CU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:NU17 Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

41 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:SkU17 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

2 res. (V, C, MP)

15

Bet. 2022/23:SkU18 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

 

16

Bet. 2022/23:SkU19 Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2022/23:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2022

 

18

Bet. 2022/23:KU35 Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

1 res. (V)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:SfU19 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

1 res. (V)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:UbU13 Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

 

21

Bet. 2022/23:UbU14 Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

3 res. (S, V)

 

Kulturutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:KrU10 Folkbildningsfrågor

6 res. (S, SD, C)

 

Trafikutskottets betänkande och utlåtande

 

23

Bet. 2022/23:TU11 Luftfartsfrågor

19 res. (S, SD, V, C, MP)

24

Utl. 2022/23:TU16 En drönarstrategi för Europa

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

25

Bet. 2022/23:JuU28 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

1 res. (V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

26

Bet. 2022/23:MJU16 Klimatpolitik

52 res. (S, SD, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.