Onsdag den 31 januari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:63

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:63

Onsdagen den 31 januari 2024

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2023/24:366 av Niklas Sigvardsson (S)
Arbetsmarknadskunskap i gymnasieskolan

 

2

2023/24:376 av Nadja Awad (V)
NPF-elever och självmordsbenägenhet

 

3

2023/24:387 av Serkan Köse (S)
Missbruk av nystartsjobb

 

4

2023/24:393 av Serkan Köse (S)
Nedskärningar hos Arbetsförmedlingen

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2023/24:54 Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

 

5

2023/24:2808 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

SoU

6

2023/24:2809 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2023/24:55 Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

 

7

2023/24:2810 av Alireza Akhondi och Rickard Nordin (båda C)

CU

 

EU-dokument

 

8

COM(2023) 637 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2024

KU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2023/24:SfU8 Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

2 res. (V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

10

Bet. 2023/24:MJU6 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

11 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Skatteutskottets utlåtande

 

11

Utl. 2023/24:SkU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2023/24:SoU10 En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

 

13

Bet. 2023/24:SoU12 Läkemedel och tandvård

20 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2023/24:CU7 Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

1 res. (S, V, MP)

15

Bet. 2023/24:CU14 Associationsrätt

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2023/24:TU5 Kollektivtrafikfrågor

18 res. (S, SD, V, C, MP)

17

Bet. 2023/24:TU6 Järnvägsfrågor

24 res. (S, SD, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.