Onsdag den 3 april 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:72

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:72

Onsdagen den 3 april 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 mars

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 27 till 28 i finansutskottet

 

3

Från 25 till 26 i skatteutskottet

 

4

Från 28 till 29 i justitieutskottet

 

5

Från 29 till 30 i utrikesutskottet

 

6

Från 26 till 27 i försvarsutskottet

 

7

Från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet

 

8

Från 26 till 28 i socialutskottet

 

9

Från 28 till 30 i utbildningsutskottet

 

10

Från 26 till 27 i trafikutskottet

 

11

Från 27 till 29 i näringsutskottet

 

12

Från 26 till 27 i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Val av extra suppleanter

 

13

Sultan Kayhan (S) som suppleant i finansutskottet

 

14

Ingemar Nilsson (S) som suppleant i skatteutskottet

 

15

Mattias Vepsä (S) som suppleant i justitieutskottet

 

16

Carina Ohlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

 

17

Anders Österberg (S) som suppleant i försvarsutskottet

 

18

Roza Güclü Hedin (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

 

19

Marlene Burwick (S) som suppleant i socialutskottet och trafikutskottet

 

20

Thomas Hammarberg (S) som suppleant i socialutskottet

 

21

Sanne Lennström (S) som suppleant i utbildningsutskottet

 

22

Per Lodenius (C) som suppleant i utbildningsutskottet

 

23

Ida Karkiainen (S) som suppleant i näringsutskottet

 

24

Niels Paarup-Petersen (C) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

25

2018/19:FPM41 Rapport om genomförande av vattendirektivet och översvämningsdirektivet COM(2019) 95

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

26

2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

UU

27

2018/19:85 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

SoU

28

2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

JuU

29

2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

AU

30

2018/19:93 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 april

NU

 

Skrivelser

 

31

2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 24 april

AU

32

2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 24 april

MJU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

 

33

2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD)

FiU

 

med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

 

34

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

35

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD)

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2018/19:FiU17 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen

 

37

Bet. 2018/19:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

7 res. (M, SD, C, V, L)

38

Bet. 2018/19:FiU34 Offentlig upphandling

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

39

Bet. 2018/19:FiU41 Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

40

Bet. 2018/19:CU9 Associationsrätt

3 res. (M, V, KD)

41

Bet. 2018/19:CU10 Konsumenträtt

12 res. (M, SD, C, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

42

Bet. 2018/19:TU5 Infrastrukturfrågor

44 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

43

Bet. 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2018/19:NU7 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

45

Bet. 2018/19:NU8 Regional tillväxtpolitik

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

46

Bet. 2018/19:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

47

Bet. 2018/19:TU10 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

48

Bet. 2018/19:NU9 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

2 res. (S, SD, V, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

49

Bet. 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

23 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

50

Bet. 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

12 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

51

Bet. 2018/19:FöU9 Militära frågor

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

52

Bet. 2018/19:UbU11 Gymnasieskolan

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

53

Bet. 2018/19:UbU12 Vuxenutbildning

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande och utlåtande

 

54

Utl. 2018/19:MJU10 Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

 

55

Bet. 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

40 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.