Till innehåll på sidan

Onsdag den 29 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:83

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:83

Onsdagen den 29 mars 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 8 mars

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Sara Gille (SD) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 1 april

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2022/23:269 av Lars Isacsson (S)
Den svenska industrins utveckling

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2023:5 Att släcka bränder – Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot grov brottslighet

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2022/23:97 Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

KU

 

Skrivelse

 

6

2022/23:96 Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt

TU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

 

7

2022/23:2353 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)

JuU

8

2022/23:2356 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

JuU

9

2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. (MP)

JuU

 

EU-dokument

 

10

COM(2022) 652 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén En drönarstrategi 2.0 för ett smart och hållbart ekosystem för obemannade luftfartyg i Europa

TU

11

COM(2023) 88 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1242 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och införande av rapporteringsskyldigheter samt om upphävande av förordning (EU) 2018/956
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 maj 2023

MJU

12

COM(2023) 147 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 för att förbättra unionens skydd mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaden för energi
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 maj 2023

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:TU6 Yrkestrafik och taxi

20 res. (S, SD, V, C)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:JuU9 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

 

15

Bet. 2022/23:JuU12 Processrättsliga frågor

19 res. (S, SD, V, C)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:FöU7 Samhällets krisberedskap

20 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:MJU12 Jakt och viltvård

19 res. (S, SD, C)


 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:SoU19 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

18 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:CU16 Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

 

 

Socialutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:SoU27 Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

21

Bet. 2022/23:TU8 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

2 res. (SD, C)

 

Skatteutskottets betänkande och utlåtande

 

22

Bet. 2022/23:SkU8 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

9 res. (S, SD, V, C, MP)

23

Utl. 2022/23:SkU23 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

 

24

Utl. 2022/23:KU31 2022 års rapport om rättsstatsprincipen

 

25

Bet. 2022/23:KU18 Riksdagens arbetsformer m.m.

3 res. (V, C)

26

Bet. 2022/23:KU19 Allmänna helgdagar m.m.

2 res. (SD)

27

Bet. 2022/23:KU25 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (S, C, MP)

28

Bet. 2022/23:KU27 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

12 res. (S, V, C, MP)

29

Bet. 2022/23:KU29 Kommunala och regionala frågor

8 res. (SD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2022/23:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

6 res. (S, SD, V, C)

31

Bet. 2022/23:FiU34 Offentlig upphandling

11 res. (S, SD, V, C, MP)


 

Näringsutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2022/23:NU12 Handelspolitik

26 res. (S, SD, V, C, MP)

33

Bet. 2022/23:NU13 Mineralpolitik

23 res. (S, SD, M, V, C, KD, MP, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.