Onsdag den 28 november 2018

Kammarens föredragningslistor 2018/19:22

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:22

Onsdagen den 28 november 2018

Kl.

09.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Val

 

 

 

Votering (efter förrättande av val kl. 16.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Fredrik Stenberg (S) som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 1 december 2018 t.o.m. den 1 januari 2019 under Björn Wiechels (S) ledighet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM13 Kommissionens arbetsprogram 2019 COM(2018) 800

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2018/19:16 En ny kustbevakningslag

FöU

 

Skrivelser

 

5

2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

KU

6

2018/19:17 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

JuU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2018/19:10 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

 

7

2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

AU

 

EU-dokument

 

8

COM(2018) 744 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 januari 2019

NU

 

Val till Riksdagens arvodesnämnd, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna och Statsrådsarvodesnämnden kl. 16.00

 

9

Val av ordförande, ersättare för ordföranden och ledamöter till Riksdagens arvodesnämnd

 

10

Val av ordförande och ledamöter till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

 

11

Val av ordförande och ledamöter till Statsrådsarvodesnämnden

 

 

Ärenden för avgörande efter förrättande av val
kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2018/19:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

1 res. (SD)

13

Bet. 2018/19:SoU5 Bastjänstgöring för läkare

3 res. (SD, V)

14

Bet. 2018/19:SoU6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2018/19:FiU14 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

1 res. (V)

16

Bet. 2018/19:FiU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

 

17

Bet. 2018/19:FiU29 Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2018/19:FöU2 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

2 res. (SD, C, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2018/19:SfU10 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

3 res. (S, SD, V, MP)

20

Bet. 2018/19:SfU12 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

3 res. (SD, C, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.